Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: ja§epu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un Jehkabs d§imdinaja Ja§epu to Wihru Marias no kuŗŗas peed§immis irr JESUS ka
Un tee nahze §teigdamees un atradde ir Mahriu ir Ja§epu un to Behrniņu Śille^ gulliśchu
Un tee §tahdija diwi preekścha^ Ja§epu tas tohp dehwehts Bar§abas ar Pawahrdu Ju§ts un M
Un tee Wezzo=Tehwi §kaudija un pahrdewe Ja§epu us Egipteŗo Semmes un Deews bija ar to
Teekams weens zits Ķehniņśch zehlahs kas Ja§epu ne pa§inne
Tad wedde tee preekścha diwi Ja§epu Wahrda^ Bar§abas
ir Ja§epu in to Behrniņu JE§u Śille^ gulliśchu Bet kad

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015