Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: ja§eps
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Bet Ja§eps wiņņas Wihrs taiśnis buhdams un ne gribbedams tai
d rahdijahs tam tha Kunga Eņģelis Śapni^ śazzidams Ja§eps tu Dawida Dehls ne bih§tees Mariu tawu Śeewu pee
Bet Ja§eps no Meega usmoh§damees darrija ka wiņņam tha Kunga
Wakkara^ nahze weens baggats Zilweks no Arimatias Ja§eps Wahrda^ kas ir JE§us Mahzeklis bija
Un Ja§eps tahs Meeśahs ņehmis eetinne tahs śchķih§ta^ Audek
Nahze Ja§eps no Arimatejas weens gohdigs Runnas=Kungs kas pats
Pee weenas Jumprawas kas śaderreta bija Wihram Ja§eps Wahrda^ no Dahwida Zilts un tahs Juwprawas Wahrds
Tad nogahje ir Ja§eps no Galilejas no ta Pilsśata Na§aretes uhs Juddo=S
UN Ja§eps un wiņņa Mahte brihnijahs pahr to kas no wiņņa ru
hje palikke tas Behrns JE§us eekśch Jeru§alemes un Ja§eps un wiņņa Mahte to ne nokohpe
Un red§i weens Wihrs Ja§eps Wahrda^ Runnas=Kungs buhdams weens labs un taiśns
Un pehz to luhd§e to Pilatu Ja§eps no Arimatejas kas weens Mahzeklis JE§us bija bet
Un ohtra^ Kahrta^ tappe Ja§eps śaweem Brahļeem pa§ih§tams un tam Wara`u`m kļua §
Un Ja§eps śuhtidams ataizinaja śawu Tehwu Jehkabu un wiśśus
Zaur to Tizzibu irr Ja§eps mirdams śluddinajis no tahs Jseeśchanas to Behrno
9 Ja§eps eekśch Eģipteŗu Semmes pahrdohts tappa No Wara`u`
8 Eģiptes=Semmei^ Zeetumma^ Bes wainas Ja§eps gulleja Deews
no Kru§ta Kohka Ja§eps weens Rahtes Kungs Krahśchni pehz to Judu
7 Śauliht gan drih§ no=eijoht Ja§eps Je§us Meeśas Luhdśahs śew no
Wihram ar Wahrda Ja§eps no Dawida Zilts in tahs Jumprawas
Ziltspilsśata^ Tad nogahja ir Ja§eps no Galileijas no ta

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015