Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: ja§epam
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

chana JESUS Kri§tus ta` bija Kad Maria wiņņa Mahte Ja§epam śaderreta bij pirms tee kohpa nahze tappe ta gruh
sgahjuśchi bij red§i tad parahdijahs Deewa Eņģelis Ja§epam Śapni^ un śazzija Zellees un ņemm to Behrnu ar wi
bij nomirris luhk tad rahdijahs tha Kunga Eņgelis Ja§epam Śapni^ Egiptes Semme^
n kad tas isklauśija no tha Kapteini eewehleja tas Ja§epam tahs Meeśahs
18 Nei Ja§epam kas bija weens
red§i tad parahdijahs Deewa Eņģelis tam Ja§epam Śapni^
Luk tad rahdijahs ta Kunga Eņģelis Ja§epam Śapni^ Eģiptes=Semme^

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015