Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: ja§epa
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Starp tahm bija Maria Maddaļa un Marta Jehkaba un Ja§epa Mahte un ta Mahte tho Dehlo Zebedejuśa
a^ Gadda^ un bija ka Ļaudis to turreja weens Dehls Ja§epa ta Dehla Elija
hla Lewata ta Dehla Melkia ta Dehla Janna ta Dehla Ja§epa
a`a`ta ta Dehla Matatiaśa ta Dehla Simeja ta Dehla Ja§epa ta Dehla Juda
Ta Dehla Śimeoņa ta Dehla Juda ta Dehla Ja§epa ta Dehla Johnana ta Dehla Eliakima
no wiņņa Muttes isgahje un śazzija woj newa śchis Ja§epa Dehls
m Brahļeem pa§ih§tams un tam Wara`u`m kļua §innams Ja§epa Radds
to Tizzibu irr Jehkabs nomirdams ikweenu to Dehlo Ja§epa śwehtijis un irr peeluhd§is klannidamees us to wi

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015