Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: j§a`a`ka
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

nahks no Rihta un no Wakkara=Puśśes un ar Abrahama J§a`a`ka un Jehkaba Debbeśo=Wal§tiba^ śehdehs
Es eśmu tas Deews Abrahama un tas Deews J§a`a`ka un tas Deews Jehkaba Tad nu Deews ne irr tho Mirr
śazzidams Es eśmu tas Deews Abrahama un tas Deews J§a`a`ka un tas Deews Jehkaba
Ta Dehla Jehkaba ta Dehla J§a`a`ka ta Dehla Abra`a`ma ta Dehla Tara ta Dehla Na`o`ra
iņśch to Kungu śauz to Deewu Abra`a`ma un to Deewu J§a`a`ka un to Deewu Jehkaba
Tas Deews Abra`a`ma un J§a`a`ka un Jehkaba tas Deews muhśu Tehwu irr apgohdinajis
Deews tawu Tehwu tas Deews Abra`a`ma un tas Deews J§a`a`ka un tas Deews Jehkaba Un Mo§us śahze drebbeht un n
rni ka tee irr no ta D§immuma Abra`a`ma bet eekśch J§a`a`ka taps tew tas D§immums dehwehts
ne ween śchi bet arrid§an Rebekka ka ta no weeniga J§a`a`ka muhśu Tehwa apgruhtinata bija
Us ko śazzihts bij Eekśch J§a`a`ka taps tew D§immums dehwehts

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015