Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: galileju
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

JE§us d§irdejs Jahni eśśam nodohtu gahje atkal uhs Galileju
iŗŗoņeem un red§i wiņśch noees juhśo preekścha uhs Galileju tur juhs wiņņu red§eśeet Red§i es eśmu jums to śa
h§tajt to manneem Brahļeem ka teem buhs no eet uhs Galileju un tur tee manni red§ehs
Bet tee weenpadeśmits Mahzekļi nogahje uhs Galileju us to Kalnu kur teem JE§us bij pawehlejis
Bet pehz kad Jahnis nodohts bija nahze JE§us uhs Galileju śluddinadams to Preezas Mahzibu thas Deewa Wal§ti
Un tee no turrenes is gahjuśchi pahr§taigaja Galileju un ne gribbeja ka weens to §innatu
am zelśchohs gribbu es juhśo preekścha^ no=eet uhs Galileju
un Pehteŗam ka wiņśch juhśo preekścha^ no=ees uhs Galileju tur juhs to red§eśeet ka wiņśch to śazzijis irr
Bet kad Platus Galileju d§irdeja waizaja tas arrig wiņśch no Galilejas eś
Ohtra^ Deena^ gribbeja JE§us iseet uhs Galileju un atradde Wihlippu un śazzija uhs to Nahz mann p
ad at§tahja wiņśch no Judejas un nogahja atkal uhs Galileju
Deenahm isgahje wiņśch no turrenes un nogahja uhs Galileju
Kad wiņśch nu uhs Galileju nahze usņehme wiņņu tee Galile`e`ŗi jo tee bija w
§irdeja ka JE§us nahzis bija no Judejas Semmes uhs Galileju un nogahja pee ta un luhd§e to no=eet un wiņņa De
Tad nu tahm draud§ehm pahr wiśśu Judeju un Galileju un Samariju bija Meers un peeauge un §taigaja eek
bija no Judejas=Semmes us Galileju in nogahja pee wiņņa

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015