Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: galilejas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

TAnni^ Laika^ nahze JESUS no Galilejas pee Jardaņa pee Jahņa ka wiņśch no tha kri§tihts
Un JE§us gahje apkahrt wiśśur eekśch Galilejas mahzidams wiņņo Ba§niza^s un śluddinadams to Pree
Un wiņņam gahje daud§ Ļau§cho pakkaļ no Galilejas un no teem deśmits Pilsśateem un no Jeru§alemes u
Kad nu tee eekśch Galilejas pakawejahs śazzija JE§us us teem Tha Zilweka Dehl
JE§us śchohs Wahrdus pabeid§is aisgahje wiņśch no Galilejas un nahze us Juddo=Semmes Rohbe§chahm gaŗŗ tha Jar
a Śchis irr JE§us tas Praweets no Nazaretes eekśch Galilejas
zelśchohs gribbu es juhśo preekścha^ no=eet eekśch Galilejas
ļenes śkattijahs kas ar JE§u bij §taigajuśchahs no Galilejas un wiņņam kalpojuśchahs
hs tanni^s Deena^s nahze JE§us no Nazaretes eekśch Galilejas un tappe no Jahņa kri§tihts Jardani^
Un wiņņa Ślawa isgahje tudaliņ wiśśur apkahrt pa Galilejas Teeśu
eem Mahzekļeem pee Juhŗu un leels Ļau§cho=Pulks no Galilejas un Juddo=Semmes gahje wiņņam pakkaļ
geem un teem Ahwer§teem un teem Prawakajeem eekśch Galilejas
Kas kad wiņśch eekśch Galilejas bija arrid§an wiņņam bij pakkaļ gahjuhśchahs un w
Gabriels śuhtihts no Deewa weena^ Pilsśata^ eekśch Galilejas Wahrda^ Nazarette
Tad nogahje ir Ja§eps no Galilejas no ta Pilsśata Na§aretes uhs Juddo=Semmi uhs Dahw
gis eekśch Judejas bija un Erodus Waldneeks eekśch Galilejas un Wilips wiņņa Brahlis Waldneeks Jturias un tas
Un JE§us nahze atkal ta Garra Spehka eekśch Galilejas un wiņņa Ślawa tappe śluddinata wiśśa^s Semmes tu
iņśch nogahje uhs Kaperna`u`m weenu Pilśatu eekśch Galilejas un mahzija tohs Śwehdeena^s
Un wiņśch śluddinaja eekśch tahm Ba§nizahm tahs Galilejas
s=Mahzitaji kas bija nahkuśchi no wiśśahm Mee§tahm Galilejas un Judejas un Jeru§alemes un ta Kunga Spehks para
hs Jeru§alemi §taigaja tas widdu zaur Samahrias un Galilejas
turp eekśch wiśśas Juddu=Semmes eeśahkdams eekśch Galilejas un śchinni^ weeta^ beigdams
atus Galileju d§irdeja waizaja tas arrig wiņśch no Galilejas eśśohts
tahweja no tahļenes un tahs Śeewas kas ar wiņņa no Galilejas nahkuśchas bija un śchahs Leetas red§eja
Un tahs Śeewas kas ar wiņņa no Galilejas nahkuśchas bij gahja arrid§an pakkaļ un śkattijah
atgahdajeetees ko wiņśch jums runnajis wehl eekśch Galilejas buhdams
Un treścha^ Deena^ bija Kah§as Kalna^ eekśch Galilejas un ta Mahte JE§us bija teitan
irma Brihnuma=Sihme ko JE§us darrija Kahna^ eekśch Galilejas un parahdija śawu Gohdibu un wiņņa Mahzekļi tizze
Tad nahze JE§us atkal uhs Kahna eekśch Galilejas kur wiņśch to Uhdeni par Wihnu bija darrijs UN tu
=Sihme ko JE§us darrija nahkdams no Judejas eekśch Galilejas
E§us pahr to Juhŗu pee ta Pilsśata Tiberias eekśch Galilejas
UN pehz to §taigaja JE§us eekśch Galilejas Jo wiņśch ne gribbeja eekśch Judejas §taigaht tap
Un to uhs teem śazzijis palikke wiņśch eekśch Galilejas
Kri§tus bet zitti śazzija Jrrag Kri§tum ja nahk no Galilejas
ee atbildeja un śazzija uhs to Eśśi tu arrid§an no Galilejas Pahr mekle un raugi ka no Galilejas ne kahds Praw
u arrid§an no Galilejas Pahr mekle un raugi ka no Galilejas ne kahds Praweets irr zehlees
ee tad gahja pee Wihlippa kas no Bet§a`idas eekśch Galilejas bija un luhd§e wiņņu śazzidami Kungs mehs gribbam
hms no śaukts Dwihņis un Natanjels no Kanas eekśch Galilejas un tee Dehli Zebedejuśa un zitti diwi no wiņņa Ma
kuśchu Leetu pahr wiśśu Juddo=Semme eeśahkuśchu no Galilejas pehz tahs Kri§tibas ko Jahnis irr paśluddinajis
d§ Deenas teem kas lihd§ ar wiņņu bij nahkuśchi no Galilejas uhs Jeru§alemi kas irr wiņņa Leezineeki pee teem
15 Wiņ§ch gribb eekśch Galilejas eet Gohds Deewam dohts Tur
Deewa weena^ Pilsśata^ eekśch Galilejas Wahrda^ Nazarete
TReścha^ Deena^ bija Kah§as eekśch Kahnas Galilejas in ta
in notikke eekśch Kahnas Galilejas in parahdija śawu Gohdibu
ka tas juhśu Preekścha^ no=ees eekśch Galilejas tur juhs to
eekśch Galilejas pehz tahs Kri§tibas no ka Jahnis śluddinaja Ka` D
teem kas to no Galilejas us Jeru§alemi gahjuśchi bija tee paśchi wiņņa
ri balta^s Drahna^s kas arri śazzija Juhs Wihri no Galilejas ko §tahweet juhs in §kattajt us Debbes Śchis JE§u
widdu zaur Samarias in Galilejas In kad wiņ§ch weena^
Judejas eekśch Galilejas

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015