Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: gahju
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

i us to Raud§iśchanas weetu un aisgrahbe lihd§i to Gahju un Ari§tarku Makedoneŗus Pahwila Zeļļa=Beedrus
neweenu no jums eśmu kri§tijis bes ween Kri§pu un Gahju
Eekśch ka kad es arrid§an uhs Damaśku gahju ar Spehku un Waļļu no teem aug§teem Pree§teŗeem
paśkubbinajis Ewe§a^ palikt kad es uhs Makedoniju gahju ka tu zittus pa§kubbinatu ne kahdu zittu Mahzibu
d§iļļi Parada^ In alla§ch gahju Ļaunuma^ No Grehkeem wiśśai pahrņemts
7 Es gahju deedams in eekśch Rohkahm śiśdams Bet Je§iņ§ch Kr
7 Es gahju deedams in eekśch Rokahm §iśdams

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015