Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: ewe§u
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un wiņśch nonahze uhs Ewe§u un at§tahje tohs turr bet wiņśch pats eegahje Ba§
tkal pee jums ja Deews grib un wiņśch nozehlahs no Ewe§u
no Alekśandrias weens śaprattigs Wihrs nonahze uhs Ewe§u §pehzigs buhdams Rak§to^s
us augśchu guļļamas Semmes pahr§taigajis nahze uhs Ewe§u un atradde zittus Mahzekļus
Bet wiņśch śuhtija no Miletes uhs Ewe§u un ataizinaja tahs Draud§es Wezzajus
Bet Tikiku eśmu es uhs Ewe§u śuhtijis
^ un śuhti tahm Draud§ehm kas eekśch A§ias irr uhs Ewe§u un uhs Śmirnu un uhs Pergamu un uhs Tiatiru un uh

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015