Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: ewe§a^
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

as tappe §innams wiśśeem Juddeem un Greeķeŗeem kas Ewe§a^ d§ihwoja un wiśśeem usgahje Bijaśchana un tas Wah
Un juhs red§at un d§irdat ka śchis Pahwils ne ween Ewe§a^ bet tik ne pahr wiśśu A§iju weenu leelu Draud§i p
JE§us Kri§tus zaur Deewa Prahtu teem Śwehteem kas Ewe§a^ irr un Tizzigeem eekśch Kri§tus JE§us
Jttin ka` es tew eśmu paśkubbinajis Ewe§a^ palikt kad es uhs Makedoniju gahju ka tu zittus p
a§t pee ta Kunga tanni^ Deena^ un zeek tas man irr Ewe§a^ kalpojis §inni tu labbaki

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015