Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: elijas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Bet tee zitti śazzija Gaidi luhkośim ar Elijas nahks un wiņņu pe§tihs
Zitti śazzija wiņśch irr Elijas un zitti śazzija wiņśch irr weens Praweets jeb it
Un teem parahdijahs Elijas ar Mo§u un runnaja ar JE§u kohpa^
Bet wiņśch atbildedams śazzija us teem Elijas irr gann papreekśchu nahkams un śataiśihs atkal w
Bet es śakku jums ka arrid§an Elijas nahzis irr bet tee irr tam darrijśchi ko gribbeda
u un d§irdinaja to śazzidams Gaidi luhkośim arrrig Elijas nahks un wiņņu noņems
Un Elijas ne kļua śuhtihts pee zittas ne weenas no tahms ka
Bet no zitteem Elijas eśśohts parahdijees bet no zitteem weens no teem
Debbes kriht un tohs śaded§ina ittin ka` arrid§an Elijas irr darrijs
Un tee jautaja no ta kas tad Eśśi tu Elijas un wiņśch śazzija Es ne eśmu Eśśi tu tas
Kapehz tu tad kri§ti kad tu ne neśśi Kri§tus neds Elijas neds tas Praweets
Elijas bija weens Zilweks no it lihd§as Dabbas ka mehs u

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015