Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: elih§abet
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un teem ne bija ne weens Behrns jo Elih§abet bija neaugliga un tee bija abbi jaw labbu Wezzumu
ia jo tawa Luhgśchana irr paklauśita un tawa Śeewa Elih§abet d§emdeśees Dehlu un tu śaukśi wiņņa Wahrdu Jahnis
Un pehz śchihm Deenahm tappe Elih§abet wiņņa Śeewa apgrutinata un paślehpahs śewi peezas
Un raugi Elih§abet tawa Radda irr arrid§an apgruhtinata ar Dehlu śaw

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015