Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: elias
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

IN tas Prawets Elias isśittehs ka`
bijs Elias ar tawahm BrihnumaSihmehm
13 Kad Elias Wehtra^ noh§t jemts
VNd tas Propheets Elias ißlau§ehs ka kahts Vgguns vnd
4 Ock ka krahßnis e§śi tu biyis Elias ar taweems Brynuma=§iemeems
13 Kad Elias Auka` noh§t by tad nahze winja Gharrs vhs Eli§eo
ka Tu eśśots Jahnis tas Kri§titajs Zitti tu eśśots Elias Zitti Tu eśśots Jeremias jeb weens no teem Prawet
rahdijahs teem Mo§us in Elias tee runnaja ar to Bet Pehteris
tad Eśśi tu Elias Wiņ§ch śazzija Es ne eśmu Eśśi tu kahds
§taweya to d§irrdedami śatziya tee Wings śautz to Elias Pehtz kad JE§us §innaya kad jaw wi§śas leetas pab
czitteems Ghaidi red§e§śim arrieg Elias nahk vnd winju
vnd Elias tee runnaya ar winju Bett Peteris adbilldeya
Czitti tu 䧜ohtz Elias czitti tu 䧜ohtz Jeremias jeb
tad E§śi tu Elias Tas §atziya Es nhe äßmu E§śi tu
neds Elias neds kahts
vnde Elias The treßeye ar tho Beth Petrus adbildeye
tam Kas tad E§tu Elias Thas ßatcy es nhe e§me
tu Chri§tus nhe e§§e nedtcz Elias nedtcz wens Prophetcz
ar tims czittims Laid redtczeeth ia Elias naks
tu eśśohts Jahnis tas Kri§titais Zitti tu eśśohts Elias Zitti tu eśśohts Jeremias jeb weens no teem Prawe
Un red§i tad rahdijahs teem Mo§us un Elias tee runnaja ar tha
Bet JE§us atbildeja un śazzija us teem Elias gann nahk pirmak un śataiśihs atkal wiśs=notaļ
Bet es śakku jums ka Elias jaw irr nahzis tomehr tee ne irr wiņņu at§innuśch
5 Elias kas tew baŗŗoja kad tik ilgi Leetus{Leelus} ne li
5 Tas Deewa=tizzigs Elias Pee Atraitnites baŗŗojahs Eekśch śweśchas
nabbagha Attraitne biju§śi py tahß nahze Elias taß Proweetz
und Elias tee runnaja ar to Bett Pehteris adbilldeja
weenu und Elias weenu Tha wehl runnadams
§tah§ta taß Ewangeli§ts Mattheus ka taß Proweets Elias kattru Deews d§iewu Debbe§śies usjehme wirß to Ka
und Elias attkal rahdijuśchees
nu Engheļi neśt und no to ehdis und d§ehris ghaja Elias pehtz nhe=ehdis t§chettras=deßmitz Deenas unnd t§
jeb ka Vggunim by no Däbb䧜u nokriśt ka Elias darrija
nhe warreja beß Apmälośchanas palickt Elias tohp nośaukts par
Vnd tee jautaja tam Kas tad E§śi tu Elias Tas
cru§ti tu tad ka tu nhe e§śi Chri§tus neds Elias neds
Winji jauta wehl E§śieg tad tu Elias Kaß wätzohß
Nhe Eß taß Elias nhe äßmu kattru juhß §chketaht Jums
und ghohdighe d§iewo ka winjohß Laikohß Elias Ai§to ka
taß pirrmais Elias to Koninju Achab und tohß ällka Deewa=Mahzetajus
Taß pirrmais Elias by ab=ghehrbeeß ar puhkaiņahm
ohtris{ohtrus} Elias taß śwähtz Jahnis ab=ghehrbeeß ar Me§cha=Sirrgha
und kurr taggad Henoch und Elias gir ejehmis Vnd
5 Tas Deewa=tizzigs Elias Pee Atraitnites baŗŗojas
Taß Proweets Elias dahrgha` Laika` tappa no weenas
Kad taß Deewa Kallps Elias preek§ch tahß Koninja
Taß Proweets unnd Deewa=Kallps Elias rahja to Koninju
Proweeta Elias Gharru und Spähku to Zeļļu śataiśiet unnd
E§tu Elias Thas ßatcy es nhe e§me Estu wens
etcz chru§ty tu tad ka tu Chri§tus nhe eße nedtcz Elias nedtcz wens Prophetcz Johannes adbildey
Vnde Rouge Tad paradyas tims Mo§es vnde Elias te treßeye ar tho Beth Petrus adbildeye vnd

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015