Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: egiptes
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

m to Behrnu ar wiņņa Mahtes pee śewis un behd§i us Egiptes Semmi un paleez tur kamehr es tew śazziśchu Jo Er
to Behrnu un wiņņa Mahti pee Nakts un aisgahje uhs Egiptes Semmi
as Kungs zaur to Praweetu runnajs bij kas śakka No Egiptes Semmes eśmu es śawu Dehlu aizinajs
uhk tad rahdijahs tha Kunga Eņgelis Ja§epam Śapni^ Egiptes Semme^
Wrigias un Pamwilias Egiptes un pee tahm Rohbeśchahm to Libie~ŗo prett Kihrene
jśchi irr wiņņu śareebuśchi tomehr ne wiśśi kas no Egiptes zaur Mo§u irr isgahjuśchi
na^ kad es tohs pee wiņņu Rohkahm notwehre tohs no Egiptes iswe§t jo tee ne irr manna^ Derriba^ palikkuśchi
chanu Kri§tus leelaku Baggatibu eśśam pahr wiśśahm Egiptes Mantahm jo wiņśch red§eja us to Algu
Zaur to Tizzibu at§tahje wiņśch no Egiptes ne bihdamees par to Duśmibu ta Ķehniņa jo wiņśch
Tepdeķķeems no Egiptes

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015