Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: caiwas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

tas by Caiwas Gha§pa§chas Tähws
taß by Caiwas kas tee~ Juddeem to paddomu dewe
Kunghu Caiwas tas gir py to Wir§śeneeku to
nośuhtijis py to Auxtu Baßnizas Kunghu Caiwas Bett Simon Pehteris §tahweja und śilldijahß
eedami taß Hannas by ta Caiwas kaß tanny Ghadda` AuxtsBa§nizas=Kungs
Ghrahmata` ka Hannas Caiwas Jahnis Śanndars{Śanndas}
Wings Caiwas nhe gir to no śöw pa§§chu runnajis
ka taß warrätu winjam Nahwes darriet leekahß taß Caiwas ļohte śwähtz und Deewu bie§tohß śacka Eß ghribbu
et arrieg tu e§śi Chri§tus Deewa Dähls{Dahls} Taß Caiwas taß Auxtais=Ba§nizas=Kunngs dohma śawa` Prahta`
Tu śacki eß äßmu taß Eß tawa` Śirrdy Caiwas und aprunnajeeß
py Śirrds peelippuśchi Bet Caiwas nhe ghribbädams śawu
d§ätu śatziet wings taß Auxtakaiß=Ba§nizaß=Kunngs Caiwas weens tam Kungham JE§u śawu Aughumu
eet Caiwas unnd tee zitti Tee§śaß=Kunnghi noghulleteeß unnd
d§irrdeht by ka taß Caiwas ar pillu Mutt Winju to Auxteteizamu
mieļu Pe§titaja JE§um Chri§tum ka kahdu Warrghu no Caiwas Pallatu pawaddiet pa§§cha` Pontia Pilata Śohda=Na
no Caiwas preek§ch to Śohda=Nammu §chkähr§śe zaur
by Caiwas vnd abśurunnayahß ka tee JE§um ar Willtu
to wiß pirrmahk py Hannas tas by Caiwas Gha§pa§chas
by Bett tas by Caiwas kas teems Juddeems to paddomu
Kungu Caiwas tas gir py to Wirr§śeneeku to
Kungu Caiwas Bett Simon Peteris §tahweya vnd śilldiyahß śöw

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015