Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: apollus
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Bet weens Juddo Wihrs ar Wahrdu Apollus d§imtene^ no Alekśandrias weens śaprattigs Wihrs
UN tas notikkahs kamehr Apollus bija Korinta^ ka Pahwils tahs us augśchu guļļamas
Kas tad irr Pahwils un kas Apollus zittadi ka Śullaiņi zaur ko juhs eśśat tizzejśchi
Es eśmu deh§tijis Apollus irr ślazzijis bet Deews irr to Augumu dewis
Lai buht Pahwils lai buht Apollus lai buht Kewas lai buht ta Paśaule lai buht ta D§

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015