Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: antiokiu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

śchi gree§ahs tee atpakaļ uhs Li§tru un Jkoniju un Antiokiu
Un no tennenes nozehlehs tee pahr Juhŗu uhs Antiokiu no kurrenes tee bij pawehleti tai Deewa Schehla§t
smekletus Wihrus no teem ar Pahwilu un Barnabu uhs Antiokiu śuhtiht Juddu ar Pawahrdu Bar§abu un Sihlu Wihrus
Tad nu tee atlai§ti nahze uhs Antiokiu u` śapulzenadami to Draud§i eedewe to Grahmatu
cham un apśweizinaja to Draud§ibu un nozehlahs uhs Antiokiu
Un kad Pehteris uhs Antiokiu nahzis bij §tahweju es klaht buhdams tam pretti j

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015