Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: antiokia^
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

tur bija zitti no teem Kipro=Wihri un Kireneŗi kas Antiokia^ nahkuśchi runnaja us teem Greeķeŗeem mahzidami to
ee Brahļi wehle teem Brahļeem no teem Pagaņeem kas Antiokia^ un Siria^ un Kilikia^ irr Preeku
Bet Pahwils un Barnabus pagaidija Antiokia^ mahzidami un ar daud§ zitteem preezige paśluddina
jaśchanahm Zeeśchanahm kuŗŗas man irr notikkuśchas Antiokia^ Li§tra^ kahdas Waijaśchanas es eśmu paneśśis un t

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015