Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: andrees
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

bija d§irdejuśchi un wiņņam pakkaļ gahjuśchi bija Andrees Śihmaņa Pehteŗa Brahlis
Tad śazzija uhs wiņņu weens no wiņņa Mahzekļeem Andrees Śihmaņa Pehteŗa Brahlis
e tee ar Wahrdeem Pehteris un Jehkabs un Jahnis un Andrees Wihlips un Tohmas Bertohlmees un Matteus Jehkabs
ņemtohs Weens no wiņņa Mahzekļeem{Mahzeķleem} Andrees Śihmaņa

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015