Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: ananijas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un weens Wihrs ar Wahrda Ananijas ar Sawiru śawu Śeewu pahrdewe śawu Padohmu
Bet weens Mahzeklis bija eekśch Damaśkus ar Wahrdu Ananijas un us to śazzija tas Kungs zaur weenu Parahdiścha
Bet Ananijas atbildeja Kungs es eśmu no daud§eem pahr ścho Wih
Un Ananijas nogahje un nahze tanni^ Namma^ un likke Rohkas us
Bet Ananijas weens Deewabijigs Wihrs pehz tahs Bauślibas kam l
Bet tas Aug§ts=Pree§teris Ananijas pawehleja teem kas pee wiņņa §tahweja ka tee wiņņ
N pehz peezahm Deenahm nahze tas Aug§ts=Pree§teris Ananijas leija ar teem Wezzajeem un weenu Runnataju Tertul

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015