Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: ananias
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un Ananias śchos Wahrdus d§irdejis kri§dams nomirre un tur u
śwehta darriet Tapehtz śatzija Ananias us Pahwili Zehlleeß
wahrdu Ananias vs to śatziya tas Kunx czaur ghiemi
Bett Ananias adbilldeya Kunx es äßmu no daud§eems
manna Wahrda dehļ czee§t buhß Vnd Ananias noghaya
ka Ananias Eleazara Dähls katters Apśede§chanas laika` py Ti
Bet weens Mahzeklis bij eekśch Dama§kus Wahrda^ Ananias us to śazzija tas Kungs zaur Ģihmi Ananias In wiņ
us to śazzija tas Kungs zaur Ģihmi Ananias In wiņ§ch śazzija Śche
Ģihmi^ weenu Wihru ar Wahrda Ananias pee śewim nahkamu in Rohku
us śewi leekamu ka wiņ§ch atkal red§igs taptu Bet Ananias atbildeja
zee§t buhs In Ananias nogahja in nahze tanni^ Namma^ in likke tahs

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015