Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: alekśandrias
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

t weens Juddo Wihrs ar Wahrdu Apollus d§imtene^ no Alekśandrias weens śaprattigs Wihrs nonahze uhs Ewe§u §pehzigs
Un tur atradde tas Kapteine weenu Laiwu no Alekśandrias zeļļamu uhs Jtaliju un pahrzehle muhs eekśch tahs
Un pehz trim Mehneśim nozehlamees mehs ar Laiwu no Alekśandrias kas tanni^ Śalla^ pahr Seemu bij mittuśi un tam b

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015