Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: akajas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un kad Gallions Akajas Wal§ta^ Semmes=Śohģis bija zehlahs tee Juddi ween
ajeet Epenetu mannu Mihligu kas irr tas pirmais no Akajas eekśch Kri§tus
uhs §innat Stepiņa Nammu ka tas irr tas pirmajs no Akajas un ka tee śew paśchus teem Śwehteem par Kalpoścha
nim irr tad śchi Leeliśchana no mannim eekśch tahm Akajas Teeśahm ne taps aiswehrta
tappuśchi wiśśeem Tizzigeem eekśch Makedonijas un Akajas
unga Wahrds ispaudis ne ween eekśch Makedonijas un Akajas bet arrid§an wiśśa^s Malla^s irr juhśo Tizziba uh

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015