Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: abrahams
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

7 Ta Dwe§śele nhe pa§uhd wäßta eek§chan Abrahams Klehpi
e§§et yuus no Abrahams Szeekla Vnde peetez tho
7 Ta Dwe§śele nhe pa§ud wäßta eek§chan Abrahams Klehpi Ta Mee§śa tohp jauna peed§imta beß wi§śeem
Abrahams d§imdinaja J§aaku un J§aaks d§imdinaja Jehkabu un
Un ne śchkeeteet pee śewim śazziht Mums irr Abrahams par Tehwu Jo es śakku jums ka Deews ee§pehj no śc
Chri§ti thade e§§et yuus no{yo} Abrahams Szeekla
arrid§ann Bährnus dohß Abrahams und winja Śeewa Sara
buhśchohtz taß ih§täns Preex Abrahams red§eja ar śawas
Kad taß wätzais Tähws Abrahams us Deewa Pa=wehle§chanu
to Nu nomannam mehß ka töw taß Wälls gir Abrahams gir nomirris und tee Proweetes und tu
muh§śo Tähws Abrahams Katters nomirris gir
Wahrdu Abrahams juh§śo Tähws tappa liexmis ka taß
pattees eß śacku jums pirrms Abrahams tappa
śacka ka Abrahams ällkadeewus mecklejis unnd widdu no tahß
pirrms Abrahams tappa äßmu Eß Ar ścheems Wahrdeems
Chri§tus ai§to Wings pirrms Abrahams bijis jaw gir ja wings
Tha §chkierehß Abrahams us Deewa Pawehleśchanas
Tähws Abrahams preezajahß und irr mehß pa§śchi ar preezighu
tappa nä§ts no teem Engeļeem eek§chan Abrahams Klehpi Bett taß Baggahtz nomirra arrid§an
Bett Abrahams śatzija Attghadajees Dähls ka tu
Abraham śacka Abrahams red§eja mannu Deenu unnd
notickuśchi Tha gir Abrahams śawu Śeewu Saram Jo§eps
Abrahams ghribbädams runnaht ar teems Bährneems
§cheems Vgguns=lähßmeems Bett Abrahams śatziya
ka töw tas Wälis gir Abrahams gir nomirris vnd tee
nhe ka muh§śo Tähws Abrahams Katters nomirris
to vnd turru winja Wahrdu Abrahams juh§śo Tähws
vs teems pattees pattees es śacku jums pirms Abrahams tappa äßmu es Tad czehle tee Ackminis

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015