Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: abra`a`mu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

śchana un Sohbu=Trihśeśchana kad juhs red§eśeet to Abra`a`mu un J§aa~ku un Jehkabu un wiśśus Praweeśchus eekśc
un Mohka^s bija pazehle tas śawas Azzis un red§eja Abra`a`mu no tahļenes un Lah§aru wiņņa Klehpi^
o Tu ne eśśi wehl peez deśmits Gaddus wezz un eśśi Abra`a`mu red§ejis
i ko Deews darrijis ar muhśu Tehweem śazzidams uhs Abra`a`mu zaur tawu Śehklu taps wiśśas Semmes Ziltis śwehti
KO nu mehs śakkam muhśo Tehwu Abra`a`mu eśśam atradduśchu pehz tahs Meeśas
nu kas no tahs Tizzibas irr tee tohp ar to tizzigu Abra`a`mu śwehtiti
tad ta ne irr wairs no tahs Apśohliśchanas bet to Abra`a`mu irr Deews zaur to Apśohliśchanu tahdajs apdahwina

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015