Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: abra`a`ms
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

eedrohśchinajeetees śawa^ Prahta^ śazziht Mums gir Abra`a`ms par Tehwu jo es śakku jums ka Deews §pehj Abra`a`
Un tas śauze un śazzija Tehws Abra`a`ms ap§chehlojees pahr manni un śuhti Lah§aru ka tas
Bet Abra`a`ms atbildeja Peeminni Dehls ka tu tawu Labbumu dabbu
Abra`a`ms śazzija us to Teem irr Mo§us un tee Praweeśchi la
Bet tas śazzija Ne Tehws Abra`a`ms bet kad weens no Mirruścheem pee teems eetu tad t
Tee atbildeja un śazzija Muhśu Tehws irr Abra`a`ms Śakka JE§us uhs teem Ja juhs Abra`a`ma Behrni buh
bu eśmu runnajis ko es pee Deewa eśmu d§irdejis to Abra`a`ms ne irr darrijis
Juddi uhs to Nu nomannam mehs ka tew tas Wels irr Abra`a`ms nomirris un tee Praweeśchi un tu śakki kas mannu
Eśśi tu wairak ne ka muhśu Tehws Abra`a`ms kas nomirris un tee Praweeśchi irr nomirruśchi Ko
Abra`a`ms juhśu Tehws tappa lihgśms gribbedams mannu Deenu
uhs teem Pateeśi pateeśi es śakku jums Pirms neka Abra`a`ms bija eśmu es
tappe pahrwe§ti us Sikemu un likti tai^ Kappa^ ko Abra`a`ms pirzis bij ar Śudraba Makśu no teem Behrneem Emor
Jo tas Abra`a`ms zaur teem Darbeem irr taiśnohts tad irr tam Ślawa
Jo ko śakka tas Rak§ts Abra`a`ms irr Deewam tizzejs un tas irr wiņņu par Taiśnibu
Jttin ka Abra`a`ms irr Deewam tizzejs un tas irr wiņņam peelihd§inah
Kam arrid§an Abra`a`ms tohs Deśmitus isdallija no wiśśeem Kas gann pirma
et luhkojeet zeek leels śchis eśśohts kam arrid§an Abra`a`ms tas Wezzu=Tehws to deśmitu Teeśu dewis irr no tah
Zaur to Tizzibu irr Abra`a`ms aizinahts paklauśigs bijis iseet us to Weetu ko t
Zaur to Tizzibu irr Abra`a`ms kad wiņśch kahrdinahts tappe to J§a`a`ku uppureji
Abra`a`ms muhśu Tehws ne irr tas no teem Darbeem taiśnohts
Un tas Rak§ts irr peepildihts tappis kas śakka Abra`a`ms irr Deewam tizzejis un tas irr wiņņam par Taiśnib

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015