Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: abra`a`mam
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Ka wiņśch irr runnajis muhśeem Tehweem Abra`a`mam un wiņņa Behrneem muh§chigi
Śohliśchanas ko wiņśch §wehrejis irr muhśo Tehwam Abra`a`mam mums doht
bra`a`ms par Tehwu jo es śakku jums ka Deews §pehj Abra`a`mam no ścheem Akmiņeem Behrnus raddinaht
uśajt Deews tahs Gohdibas parahdijahs muhśu Tehwam Abra`a`mam kad wiņśch Me§opotamija^ bija pirms wiņśch mahjoj
aiks tahs Apśohliśchanas tuwu klaht nahze ko Deews Abra`a`mam §wehrejis bij tad auge tee Ļaudis un wairojahs Eg
jeb arrid§an tai Preekśch=Ahdai Jo mehs śakkam ka Abra`a`mam ta Tizziba irr peelahgadita par Taiśnibu
a tam bij buht par Manteneeku tahs Paśaules ne irr Abra`a`mam jeb wiņņa Śehklai notikkuśi zaur to Bauślibu bet
ka Deews no tahs Tizzibas tohs Pagaņus taiśno irr Abra`a`mam to Preezas=Wahrdu papreekśchu śluddinajis Eekśch
Un nu irr Abra`a`mam un wiņņa Śehklai tahs Apśohliśchanas notikkuśchas
Jo rak§tihts irr ka Abra`a`mam diwi Dehli bijuśchi weens no tahs Kalpones un oht
Jtt ka` Sara Abra`a`mam irr paklauśiga bijuśi wiņņu par Kungu śaukdama ku
Jo kad Deews tam Abra`a`mam to Apśohliśchanu dewe kad tam ne weens leelaks bi
Salem weens Pree§teris Deewa ta wiśśu aug§taka kas Abra`a`mam pretti gahje kad tas atgree§ahs no tahs Kauśchana

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015