Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: abra`a`ma
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Ta Dehla Jehkaba ta Dehla J§a`a`ka ta Dehla Abra`a`ma ta Dehla Tara ta Dehla Na`o`ra
Bet śchi kas Abra`a`ma Meita irr ko tas Śatans red§i pee a§toņ=padeśmits
lehzehs mirris un tappa aisne§ts no teem Eņģeļeem Abra`a`ma Klehpi^ un tas Baggats nomirre arrid§an un tappa
ammam Schehla§tiba notikkuśi ta pehz ka śchis arri Abra`a`ma Dehls irr
a Ehrśchu=Kruhma kad wiņśch to Kungu śauz to Deewu Abra`a`ma un to Deewu J§a`a`ka un to Deewu Jehkaba
Es §innu juhs eśśam Abra`a`ma D§immumu bet juhs meklejat manni nokaut jo mannam
u Tehws irr Abra`a`ms Śakka JE§us uhs teem Ja juhs Abra`a`ma Behrni buhtut tad buhtut juhs Abra`a`ma Darbus da
m Ja juhs Abra`a`ma Behrni buhtut tad buhtut juhs Abra`a`ma Darbus darrijśchi
Tas Deews Abra`a`ma un J§a`a`ka un Jehkaba tas Deews muhśu Tehwu irr
Es eśmu tas Deews tawu Tehwu tas Deews Abra`a`ma un tas Deews J§a`a`ka un tas Deews Jehkaba Un Mo§
taiga eekśch Pehdahm tahs Tizzibas kas muhśo Tehwa Abra`a`ma Preekśch=Ahda^ bija
auślibas irr bet arrid§an tam kas no tahs Tizzibas Abra`a`ma irr kas irr muhśo wiśśo Tehws
irr wiśśi tadehļ Behrni ka tee irr no ta D§immuma Abra`a`ma bet eekśch J§a`a`ka taps tew tas D§immums dehweht
s arrid§an eśmu weens J§rae~literis no ta D§immuma Abra`a`ma no Benjamina Zilts
Ebree~ŗi ir es Jrr tee J§ra`e`liteŗi ir es Jrr tee Abra`a`ma D§immums ir es
htat juhs ka kuŗŗi no tahs Tizzibas tee paśchi irr Abra`a`ma Behrni
Ka ta Śwehtiba Abra`a`ma us teem Pagaņeem nahktu eekśch Kri§tus JE§us un k
Un ja juhs Kri§tum peederrat tad eśśat juhs Abra`a`ma D§immums un pehz tahs Apśohliśchanas Mantineeki
eśi wiņśch ne peeņemm tohs Eņģeļus bet to D§immumu Abra`a`ma peeņem` wiņśch
irr no śaweem Brahļeem jepśchu tee no teem Gurneem Abra`a`ma irr zehluśchees
a Zilti ne irr lihd§inahts irr to deśmitu Teeśu no Abra`a`ma ņehmis un to pahrśwehtijis kam tahs Apśohliśchana
` śakku ir Lewi kas to deśmitu Teeśu ņemm irr zaur Abra`a`ma to deśmitu Teeśu dewis

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015