Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: abra&a&mam
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

20 Abra&a&mam tam aug§ti=teizamam
muhśam Tehwam Abra&a&mam mums doht
Ka` wiņ§ch irr runnajs muhśeem Tehweem Abra&a&mam in
ka Abra&a&mam diwi Dehli bija weens no tahs Kalpones tas Ohtrs
eeleek arri neneeka klaht Nu irr jo ta Śohliśchana Abra&a&mam in wiņņa
e taptu ta zaur to Śohliśchanu dohta Bet Deews tam Abra&a&mam to zaur to Śohliśchanu tadaiśch dahwanajs Par ko

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015