Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: abra&a&ma
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

25 No wiņņa Tehwa Abra&a&ma
Kri§tum peederraht tad eśśeet juhs Abra&a&ma Behrni in Mantas=Ņehmeji
JUhs Wihri mihļee Brahļi juhs Behrni no tahs Zilts Abra&a&ma in kas juhśu Starpa^ Deewa bihk§tahs jums irr tas
lehzehs mirris in tappa aisne§ts no teem Eņģeļeem Abra&a&ma klehpi^ In tas Baggats nomirre arrid§an in tappe

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015