Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: aaroņa
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

15 In wiśśi Aaroņa Behrni śawa^s
18 Tad śauze tee Behrni Aaroņa
no Abijaśa kahrtas un wiņņa Śeewa no tahm Meitahm Aaroņa un wiņņai Wahrds bija Elihśabet
edeka un kam ne bij śauktam tapt pehz tahs Kahrtas Aaroņa
iņśch eekśch ka ta Debbes Mai§e bija un tas Si§lis Aaroņa kas bij §aļļojis un tee Galdiņi tahs Derribas
tha Däbb䧜o=Mai§e und Aaroņa Riexte kattri wi§śi Chri§tum
Sällts Traux kurr by ee=lickta ta Däbb䧜o Mai§e Aaroņa Riexte kattra weena` Nackty §aļļoja §eedeja und A
Lohzekļeems Licka notetzeht baggatige Ka Aaroņa Salwe

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015