Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: a§ijas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

appe no ta Śwehta Garra aiskaweti to Wahrdu eekśch A§ijas runnaht
notikkahs pee diwi Gaddeem ta` ka wiśśi kas eekśch A§ijas d§ihwoja ta Kunga JE§us Wahrdu d§irdeja tik labb
moteju un Era§tu kawejahs pats kahdu Brihdi eekśch A§ijas
śezzen zeltees ka wiņśch to Laiku ne kawetu eekśch A§ijas jo wiņśch §teid§ahs ja tas no wiņņa warretu buht
juhs §innat no tahs pirmas Deenas kuŗŗa^ es eekśch A§ijas nahzis ka es ar jums pahr to wiśśu Laiku bijis eś
s Deenas jaw drihs bija beid§amas tad tee Juddi no A§ijas wiņņu Deewa Namma^ eeraud§idami pa§kubbinaja wiśś
nn Deewa Namma^ śchķih§titu atradde zitti Juddi no A§ijas neds ar Pulku neds ar Trohkśni
n mehs Laiwa^ Adramitina^ kahpuśchi gribbejam tahm A§ijas Weetahm śezzen eet nozehlamees un tur bija ar mum
Tahs Draud§ibas eekśch A§ijas apśweizina juhs tur apśweizina juhs daud§ eekśch
m jums ślehpt Brahļi muhśas Behdas kas mums eekśch A§ijas irr notikkuśchas ka mehs gruhti apbehdinati bijam
Ścho §inni tu ka wiśśi kas eekśch A§ijas irr no mannim irr atgree§uśchees §tarp kuŗŗeem ir
s iskaiśiti irr eekśch Pontus Gala§ias Kappadokias A§ijas un Bitinijas
Jahnis tahm śeptiņahm Deewa Draud§ibahm kas eekśch A§ijas irr Schehla§tiba laid irr jums un Meers no ta kas

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015