Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: a§ias
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

śch Me§opotamias Judejas un Kappadoķijas Pontas un A§ias
Kireneŗu un Alekśandereŗu un to kas no Kilikias un A§ias bija un apjautajahs ar Stepiņu
Bet zitti arrid§an to Wirśneeku no A§ias kas wiņņa Draugi bija śuhtija pee to luhgdami ka
ak§ti Grahmata^ un śuhti tahm Draud§ehm kas eekśch A§ias irr uhs Ewe§u un uhs Śmirnu un uhs Pergamu un uhs
tamias in eekśch Judejas in Kappadozias Pantas in A§ias Wrihģias in Pampilias Eģiptes in pee tahm E§chahm
in to kas bija no Zilizias in A§ias tee apjautajahs ar Steppanu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015