Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: śtraume
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

irr ka` ta Euwrata Straume kad ta
16 Śaprohtiga Wiera Mahziba appluh§t ka kahda Straume vnd ka kahtz d§iews Awohtz
27 Ai§to winja §wähtums att§kren §churr ka kahda Straume vnd
ka` kahda Śtraume in ka` kahds
Śtraume in d§irdina to Semm
Vnd gir preek§chan to weena śarrkana Straume No CHri§ti A§śini śarrkana darrita
Mee§śu vnd d§iewibu Mehs buhtam ka Straume ap§lieku§chi vnd
Je§us kļuh§t Kru§ta=kohka^ peekalts No ka Aśśins Straume pluh§t Wiņ§ch luhd§ Naglahms eekalts Tee kas §kat
preekśch ta weena śarkana Straume No Kri§tus Aśśinim śarkanata kas
uhŗa=Akmiņu Kad nu Pluhdi notikka tad at§krehja ta Śtraume us to Ehku bet ne §pehja wiņņu ku§tinaht jo ta bi
kam kas Ehku ustaiśija us Semmes bes Pamatta un ta Śtraume at§krehja un ta Ehka kritte tuhdeliņ un ta Poh§ti
Und gir preek§chan to weena śarrkana Straume No Chri§ti A§śini śarrkana darrita
d§iewibu Mehs buhtam ka Straume ap§liecku§chi
Mehs Kah§§u Straume ahseijam
kur Dibbins nhe gir eß äßmu leela Vhdeny und ta Straume ghribb man apśliezenaht Bett to leek Deews
Vnd gir preek§chan to weena śarrkana Straume No Chri§ti A§śini śarrkana darrita
ohdighe und nhe§chehlighe ka taß A§śinis ka kahda Straume no winja śwähtu Mee§śu no=§krehja ka mehß jo warr
Straume
Straume
ka taß A§śinis da§cha` Weeta` ka Straume §krehja Kaß
Attwarrß Straume Vppe
A§śinis ka Straume no Rohkahm und Kahjahm ka arrid§an no
ka Straume no§krehja und pehtz beß Wainas Nahwes=Tee§śa`
Aśinis unnd Vhdens ka Straume tetzeht warr Tadehļ
Vnd gir preek§ch to śarrkana Straume No CHri§ti A§śini śarrkana darrita

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015