Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: śezzen
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Śez Śezzen
Śezzen awju
Śezzen Sihme Sihmeht
Śezzen
Śez śezzen
diwi Akli Zeļļmalli^ śehdeja kad tee d§irdeja JE§u śezzen eijam brehze tee un śazzija Ap§chehlojees pahr mu
Bet tee kas śezzen gahje §aimoja wiņņu krattija śawahs Galwahs
Un wiņśch śezzen eedams red§eja to Lewi Alweja Dehlu pee Muitas śe
teem Gaiļo^s us Juhŗa §taigadams un gribbeja teem śezzen eet
Bet no Rihta Agruma^ gahje tee śezzen un red§eja to Wihges=Kohku nokaltuśchu lihd§ paśc
Un tee §peede weenu kas śezzen gahje Śihmani no Kirenes kas no Lauka nahze to Te
Un tee kas śezzen gahje §aimoja wiņņu krattija śawahs Galwahs un śa
ts tas nahzis pee tas Weetas red§eja to un pagahja śezzen
eśu no Dilles un Ruhtas un wiśśas Sahles un eijaht śezzen to Teeśu un Deewa Mihle§tibu Śchahs Leetas jums b
Bet kad wiņśch tohs Ļaudis d§irdeja śezzen eijam jautaja tas kas tas eśśohts
Un wiņņi atbildeja tas JE§us no Na§aretes eijus śezzen
Un śezzen eedams red§eja wiņśch weenu no śawas D§imtas aklu
Un tee Mi§iju śezzen gahjuśchi nogahje uhs Troadu
Jo Pahwils bij apņehmees Ewe§ai śezzen zeltees ka wiņśch to Laiku ne kawetu eekśch A§ija
dramitina^ kahpuśchi gribbejam tahm A§ijas Weetahm śezzen eet nozehlamees un tur bija ar mums Ari§trakus ta
Un ar Mohkahm śezzen wiņņu zehluśchees nahzam mehs kahda^ weeta^ kas d
Jo taggad es negribbu juhs red§eht śezzen eedams bet es zerreju kahdu brihdi pee jums palik
tohs Ļaudis d§irdeja śezzen eijam jautaja tas kas tas eśśots In
wiņņi atbildeja tam JE§us no Nazaretes eijohts śezzen Tad
tas nahzis pee tahs Weetas red§eja to in pagahja śezzen Bet weens Samaŗiteris Samaŗitineeks śawu Zeļļu §t
Spehks Tai Śehrgai bij muhs śezzen eet Ir Nahwes=Bultahm gaŗŗam
17 Kas śezzen pa=eedams śweścha Ķilda
36 Śezzen eijoht red§i wiņņa
Tai Sehrgai by muhs śezzen eet

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015