Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: śchodeen
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un wiņśch eeśahze us teem śazziht Śchodeen irr śchis Rak§ts juhśa^s Auśi^s peepildihts
Un JE§us śazzija uhs to Pateeśi es śakku tew Śchodeen buhśi tu ar mannim Paradi§a^
Tadehļ itt ka` tas śwehts Gars śakka Śchodeen ja juhs wiņņa Balśi d§irdeśeet
Kamehr śazzihts tohp Śchodeen ja juhs wiņņa Balśi d§irdeśeet tad ne apzeetinaje
eek wiņśch atkal kahdu Deenu pehz tahdu ilgu Laiku Śchodeen zaur Dahwidu śazzidams itt ka śazzihts irr śchode
Nu jelle juhs kas juhs śakkat Śchodeen jeb rihtu eeśim mehs uhs ścho jeb to Pilsśatu un
6 Śchodeen irr tas Zilwehks jauks jauns in garśch Rihta irr
8 Śchodeen atślehd§ tas atkal tahs Durwis Ta krahśchna Parad
6 Śchodeen tu eśśi §tiprs in pikts Miŗŗona Śchķir§ta riht' e
ne§ts Śchodeen pehz tewim raud in kauz Riht wairs ne śauz Nei ta
3 Paśargi man arrid§an §chehligi Śchodeen in alla§chiņ Par Wella
awa^ aug§ta^ Debbes Wal§ta^ In tew no Śirds luhd§u Śchodeen man
Ka śchodeen mehß arrid§an nahkam pij Jums
Ta gribbam mehß śchodeen und alla§chin luhkt
Bett O tu Ghräko=ghabbals att=darri jehle śchodeen tawas
E§śi tu śchodeen ghräkojis tad att§tahjeeß śchodeen no
E§śi tu śchodeen ghräkojis tad att§tahjeeß śchodeen no
Blehdibas Tah Deewam §chähl wehl irr śchodeen da§§ch darra
Kad śchodeen wehl Deewa Kallpi ka Wacktineeki §tahw
Taß Kungs JE§us usluhko töw und mann wehl śchodeen ar śawahm mieligham Atztinjahm muh§śus Ghräkus mu
Tapehtz wehl śchodeen kamähr juhß Deewa Ballśi d§irrdaht
bija tas pee mannim śchodeen irr
Muhśo deeniśchku Mai§i dohd mums śchodeen
tad tas Deews to Sahli wirs Lauka ta apģehrbj kas śchodeen §tahw un rihtu Krahśni^ eeme§ta tohp ne buhtu tad
hi kas eekśch tewis irr notikkuśchi tad wiņņa wehl śchodeen buhtu palikkuśi
Un no Rihta Agruma śakkaht juhs śchodeen buhs nikns Gaiśs Jo ta Debbes irr śarkana un apma
as gahje pee to pirmo un śazzija Dehls eij §trahda śchodeen manna^ Wihna=Kalna^
pehz irr tas Tihrums nośaukts Aśśino=Tihrums lihd§ śchodeen
śchi Walloda irr ispauduśi pee teem Juddeem lihd§ śchodeen
Un JE§us śazzija us to Pateeśi` es śakku tew ka śchodeen śchinni^ Nakti^ pirms tas Gailis ohtr=kahrt d§eed
Jo jums śchodeen tas Pe§titajs d§immis kas irr Kri§tus tas Kungs D
Deewu un tee pilni Bihjaśchanas śazzija Mehs eśśim śchodeen brihni§kas Leetas red§ejśchi
Ja tad Deews to Sahli wirs Lauka ta apģehrb kas śchodeen §tahw un rihtu Krahśni^ eeme§ta tohp zeek wairak
pśai Raugi es isd§ennu Wellus un beid§u d§eedinaht śchodeen un rihtu un treścha^ Deena^ kļuhs ar mann pa Gall
To mehr man wehl śchodeen un rihtu un parihtu ja §taiga jo tas ne klahjahs
uhs to Zakeus kahpi tikkuśchi §emme^ jo es gribbu śchodeen Mahj=Weetu ņemt pee tewim
Bet wiņśch śazzija Es śakku tew Pehteri Gailis śchodeen ne d§eedahs pirms tu trihs rei§ aisleegśi ka tu m
iņņam bija J§rae~ļu atpe§tiht un pahr wiśśu to irr śchodeen ta treścha Deena ka śchihs Leetas notikkuśchas
Ja mehs śchodeen tohpam teeśati ta labba Darba dehļ pee ścho neweś
Dahwida D§eeśma^ rak§tihts irr tu eśśi mans Dehls śchodeen eśmu es tew d§emdinajis
Pahr tahs Augścham=Zelśchanas to Miŗŗoņo tohpu es śchodeen no jums teeśahts
u to par śawu leelu Laimu Ķehniņśch Agrippa ka man śchodeen Waļļa irr preekśch tewi aisbildinatees eekśch to
jeb daud§ ka ne ween tu bet arrid§an wiśśi kas man śchodeen d§ird tahdi tohp kahds es eśmu ka śchahs Śaites w
luhd§e Pahwils wiśśus Barribu pabaudiht śazzidams śchodeen irr ta zettortapadeśmita Deena ka juhs pagaididam
m irr wiņśch jelle kad śazzijis Tu eśśi mans Dehls śchodeen eśmu es tew d§emdinajis Un atkal Es buhśchu wiņņa
Bet pamahzajt śew paśchus ikdeenas kamehr wehl śchodeen śaukts tohp ka jebkurśch no jums ne tohp apzeetin
chodeen zaur Dahwidu śazzidams itt ka śazzihts irr śchodeen ja juhs wiņņa Balśi d§irdeśeet tad ne apzeetinaje
t bet kas us wiņņu runnajis irr tu eśśi mans Dehls śchodeen eśmu es tew d§emdinajis
JE§us Kri§tus wakkar un śchodeen tas pats un muh§chigi
6 Schodeen gir taß Zillwähks jauks jauns und

 

 

1 2 3

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015