Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: śa§tappe
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

tahs gahje Weh§ti ne§t wiņņa Mahzekļeem red§i tad śa§tappe tahm JE§us un śazzija Eśśeet śweizinatahs bet tah
Un tam no Laiwas is eijoht tudaļ śa§tappe wiņņam is teem Kappeem weens Zilweks ar neśchķih§
Un wiņņam us Semmes iseijoht śa§tappe tam weens Wihrs no ta Pilsśata tas bij jaw ilgu n
ikkahs ohtra^ Deena^ kad tee no Kalna §emme^ nahze śa§tappe wiņņam daud§ Ļau§chu
Un tas notikkahs mums eijoht Deewu luhgt śa§tappe mums weena Meita tai bij weens Sihletaja Gars kas

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015