Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: ļau
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

irr peetizzigs kas ne ļau kahrdinaht juhs pahr juhśu Spehku Bet darra
23 Da§§cham śawa Nabbad§iba nhe ļau waļļu ka tas ļaun nhe
Ne ļau muhs Niknam Kahrdinaht No Ļauna gribbi paśargaht
15 Tu Kungs muhs ne ļau kahrdinaht Par Ļaunu gribbi paśargaht
5 Pehz tawa Prahta waldi mann' Ne ļau man Grehko^s eekri§t Us
Wiltus labba^ Laid tohp tas prohjam d§ihts Ne ļau tam kaiteht man Nei
Ne ļau man kahdo^s Grehko^s kri§t To Welnu dohd no śewim
Ne ļau tam Waļļas laid tas eet Us śawu tumśchu Mahjas=We
3 Ścho tumśchu Nakti §tahw man klaht In ne ļau mannis śamaitaht
4 Ne ļau wiņņam mannu Meegu Man ar Trohkśni apkaweht Ne
ļohti gahrd' Tam Wellam ne ļau Waļļas leht' Tahs niknas Mahzibs
7 Ne ļau mums Grehku Darbus d§iht Bet alla§ch tohs no Śird
labs tohp eh§ts Bet ļau tikkai^ Waļļu Kas tohp poh§tihts kas tohp
15 Tu Kungs muhs nhe ļau kahrdinat
Nhe ļau man kahdo^s Grähko^s Kri§t
4 Nhe ļau wiņņam mannu Meegu
Nhe ļau mums Elle eeghrimt
Tam Wällam nhe ļau Waļļas leht
7 Nhe ļau muhs Grehko darbos d§iet
Bett ļau tikkai Waļļu
Nhe ļau muhs niknam kahrdinaht
Nhe ļau mann Grehkos eekri§t
Ne ļau mums grehku darbus dsiht

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015