Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: §trahdajs
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

pretti mann ne irr welti bijuśi bet es eśmu wairak §trahdajs ne ka tee wiśśi tomehr ne es bet ta Deewa Schehla
śo dehļ ka es ween rei§i welti pee jums ne buhśchu §trahdajs
ikkatrs ittin pateeśi D§irdehs ko tas irr §trahdajs Kamehrt tas ścheit irr
to kļuhs d§irdehts nolaśśam Ko śchis jeb tas buhs §trahdajs Tur
23 Je§um tam bij Mahtes §chehl Kaut gann śuhri §trahdajs Tik §pehj
dehļ §trahdajs bet wiśśu dehļ kas
negudri es eśmu wehl pahri Es eśmu jo daud§ §trahdajs Es eśmu jo
newa weltiga bijuśi Jo es eśmu wairak §trahdajs ne ka` tee wiśśi tohmehr

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015