Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: §trahdajis
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

tee§cham śatziet warr Eß äßmu wairahk §trahdajis nhe ka
wu Mai§iet nopellniet JE§us Chri§tus ghruhtake gir §trahdajis nhe ka nhe weens Zillwähx Ar śawu Arcklu ißghaja
taws unnd manns Kungs JE§us Chri§tus muh§śo dehļ §trahdajis gir Ko gir wings dehwis par muh§śu Dweh§śel ka ta
ka buhtu Wings leelu labbu Darrbu §trahdajis Ko darra taß
e§śi tu §trahdajis att§pirrd§eeß nu magkeniet paleeds par
ka to buhß teikt nhe labbus Darrbus §trahdajis Tad tahds
Wings taß Śwähtz Gharrs itt śawahde śawu Darrbu §trahdajis Ai§to ihten ka taß Śwähtz Gharrs us ick kattru Ap
taß gir §trahdajis kahds Darrbs tahda Allgha gir śakkams
Nackti wellte §trahdajis und §weijojis nheneeka Wings dabbuja
gir §trahdajis us Deewa Schäla§tibu rättais dohma Ja
kad buhtu tu irr plie§dams §trahdajis Tapehtz dohd Deewam
śchahß Pa§śaules §trahdajis gir ka arrid§an taß śwähtz Apu§tuls
Neddeļu §trahdajis nhe to Śwehdeenu nhe taupa unnd §trahda
Śwähtz Gharrs arrid§an śawu Darrbu §trahdajis winja ißbijajuśchu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015