Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: §trahdaht
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

§trahdaht
darrboht §trahdaht
darriet §trahdaht
§trahdaht darrboht
§trahdaht
§trahdaht
nhe ghribb §trahdaht tam arrid§an nhe buhß eh§t śacka taß
ticku§che und ghlieśche §trahdaht ka Deews töw gir pawehlejis
w buhß tawu Darrbu ko Deews töw uslitzis d§iet und §trahdaht tad darri to ai§to ślinnka Rohka darra par Nabbag
kad ta nhe wie§cha §trahdaht Śeewa apśuhds śawu Wieru kad
Rohkas pu§§chu ka warr taß §trahdaht ihten tha gir arrid§an
n䧜ahß us Lauku eet unnd tur §trahdaht kad zitti Ba§niza`
Kroghus iß=§taighajis Śwehdeena` ee=śahk §trahdaht jeb wi§śu
śwehti Śe§§chas deenas buhß to §trahdaht unnd wi§śu
§trahdaht śwehdeena` tad eeśchu eß śeereht ka tad Deewam
buhß eet Deews patz mann to pa=wehlejis mann buhß §trahdaht Śweedru no Waighu pillinadams buhß mann
töw buhß labbe §trahdaht Jumprawa
vnd mahzais §trahdaht Zirrzinis
Töw buhs winjas dehļ weenu ma§u brydy darboht vnd §trahdaht bett ghanna dries tu no winjas Augļeems baudy§śy
27 Jemmees ko labb §trahdaht tad nhe notix töw
bähdadams śawu darrbu §trahdaht vnd tam gir śaws §innams
27 Apjemmees ko labba §trahdaht
śawu Darbu §trahdaht in tam irr
gir to Ammatu tahß jaunas Ee§tadi§chanas §trahdaht nhe ta Baußla bett ta Gharra Ai§to tas Baußlis
es ghribbu ta §trahdaht ka juhs wi§śur to warreeta kad
hzija wiśśa^s Malla^s un tas Kungs palihd§eja teem §trahdaht un ap§tiprinaja to Wahrdu zaur pehz nahkamahm Bri
hr wehl Gaiśma irr ta Nakts nahk kad ne weens warr §trahdaht
Kas §ad§is irr tam ne buhs wairs §agt bet labbaki §trahdaht un ar Rohkahm ko lab pa§trahdaht ka tam kas eśśus
aśchas Leetas darriht un ar śawam paśchahm Rohkahm §trahdaht itt ka` mehs jums eśśam pawehlejuśchi
eśśam mehs to jums pawehlejśchi ka ja kas ne gribb §trahdaht tam arri ne buhs eh§t
palihd§eja teem §trahdaht in ap§tiprinaja to Wahrdu zaur pehz=nahkamahm
Wellam kas §ad§is tam ne buhs wairs §agt bet §trahdaht in pelnitees ko labbu ar śawahm Rohkahm ka tas wa
Ka Eß eek§chan töw §trahdaht warru Kyrieley§on
Kas leed§ahs Krohņa=Darbo^s §trahdaht jeb pretti=§pree§chahs tam buhs mirrt
warrehß §trahdaht
10 Tew buhs labbus Darbus §trahdaht Wiśśeems Labba darriht gahdaht
Garra eekśch mums §trahdaht ta` ka mehs ścho śwehtu Leetu ar śawu Mutt
Wezs kļu`is §trahdaht tew buhs gŗuht Tad ne buhs tew nu ruhgt in puht
In pildiht tohs ar Dawanahm Kas gribbehs luhgt in §trahdaht Tad
9 Par mannim gribbi gahdaht In palihd§eht man §trahdaht Mans
dohs man Spehka §trahdaht Wiņ§ch manni śwehtiht mahk Laid tam
Wiltu ne dohd §trahdaht man Jeb arrid§an ar Apnikśchann'
Mahzekli Kad tam bij śuhri §trahdaht Wiņ§ch rahda teem No§kummuścheem
nomirris Tahdus Darbus §trahdaht Ko ne warr wiņ§ch Debbeśi^s
Tew śwehtiht buhs to Śwehtu Deen' In Deewa Dahrbu §trahdaht ween Ka` Ba§niza^ ta` Mahja^s arr' Ka Deews eekśc
buhs śwehtiht to śwehtu Deenu Ka Es eekśch tewim §trahdaht warr Kirie elei§on
Kas leed§ahs Krohņa=Darbo^s §trahdaht jeb pretti=§pree§chahs tam buhs mirrt
Ka Eß eek§chan töw §trahdaht warru Kyrie elei§on
Wezs kļuis §trahdaht tew buhs gruht
Jn palied§et man §trahdaht Mans Darbs laid labbi §teid§ahs

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015