Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: §trahdadami
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

darrbu §trahdadami Ta Semme näß augļus und
Un darbojamees §trahdadami ar śawahm paśchahm Rokahm mehs tohpam lammati un
kśch Darbośchanas un Peekuśchanas Nakti^ un Deena^ §trahdadami ka mehs jeb kuŗŗam no jums gruhti ne buhtum
am ka zitti juhśo §tarpa^ netikli` §taiga ne neeka §trahdadami bet weltigas Leetas d§ihdami
najam §aur muhśo Kungu JE§u Kri§tu ka tee ar Meeru §trahdadami śawu paśchu Mai§i ehd
und §trahdadami preezajahß us to Śwehdeenu und us to
Semmeh buhdami und leelu ghruhtu Darbu §trahdadami alla§ch preezajahß us kahdu Pe§titaju
eews töw teitz vnd §lahwe Tee Ļaudis labbu darrbu §trahdadami Ta Semme näß augļus vnd eedt labbuma` Taws
3 Ak Deews tew teiz in ślaw Tee Ļaudis labbu Darbu §trahdadami Ta Semme neśs Auglus in eet labbuma^ Taws Wahrds

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015