Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: §trahda
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

tee Deewa Rak§ti śakka Wehrścham kas §trahda ne buhs Mutti
Tapehtz tu §trahda alla§chien
taß pirmahk attgree§teeß zits §trahda to zits §trahda
taß pirmahk attgree§teeß zits §trahda to zits §trahda §cho Śawu nabbagu Dweh§śel taß wi§kim aißmir§śa
du jeb tu ghann Eek§chan tawas buh§chanas §tippre §trahda Und darri kas töw pawälähts gir Kas
Jn labbus Darbus §trahda Nhe dohdees plietet riet
30 Labbahk gir kad kaß labban śawu darbu §trahda vnd py to tam
11 Da§§ch ghanna śuhry §trahda vnd §teid§ahs
30 Kas vs śawu Tyrumu ticku§che §trahda tas darra śawus
3 Tas gir baggahtz kas §trahda vnd krau§ta Naudu vnd mittehyahs
4 Bett tas gir Nabbax kas §trahda vnd nhe ißdohdahs vnd
nacktis §trahda vnd ißgrai§a Billdes vnd kattreems Śirdts
śawu Kallwu śarrgaht vnd apkuh§t no Vgguns vnd §trahda teekams
22 Ko §trahda tas Śwähts Gharrs zaur to
22 Wiņņs §trahda 1 to Attd§imb§chanu
12 Winya d§iewo ar Willu vnd Linneem vnd §trahda lab=praht ar śawahms Rohkahms
vnd §trahda vnd pehtz §mee§§eeß
9 Kaß §ämms gir vnnd §trahda śawu
Stallis §kie§ts bett kurr taß Wehr§śis §trahda turr gir dauds Ra§chas
23 Kurr §trahda turr gir ghann bett kurr
vnd §trahda vs tawu Tierumu pehtz gherb
19 Kaß śawu Tierumu §trahda tam buhß
11 Da§ch gann śuhri §trahda in d§nenahs
§trahda tas isdarra śawus Labbibas
3 Tas irr baggats kas §trahda in
4 Bet tas irr nabbags kas §trahda
§trahda in taiśa Bildes in us to
in §trahda teekam tas peekuh§t
Deews katters §trahda wi§śas leetas eek§chan wi§śahms
nhe §trahda neds tee arrid§an wehrp Es śacku jums
katters eek§chan mums §trahda tam gir Ghohdts eek§chan
Mahzaitees pee Puķķehm Lauka^ ka tahs aug tahs ne §trahda neds arri wehrpj
hli un tas gahje pee to pirmo un śazzija Dehls eij §trahda śchodeen manna^ Wihna=Kalna^
Ņemmeet wehra tahs Puķķes ka tahs aug tahs ne §trahda neds wehrpj Bet es śakku jums ka ir Salamans wiśś
Bet JE§us atbildeja teem Mans Tehws §trahda lihd§ śchim un es arrid§an §trahdaju
eem kas tahdi irr paklauśajt un ikkatram kas lihd§ §trahda un darbojahs
§pehzigas Padarriśchanas kas eekśch man §pehzigi` §trahda ar Spehku
ka Deewa Wahrdu kas arrid§an eekśch jums §pehzigi §trahda kas juhs tizzat
hs Brahļi ka juhs at§ih§tat tohs kas juhśo §tarpa^ §trahda un juhśo Preekśchneekus eekśch ta Kunga un kas ju
i diw kahrtiga Gohda zeenigus wiśs wairak tohs kas §trahda eekśch ta Wahrda un Mahziśchanas
Tam Semneekam kas to Semmi §trahda buhs pirmak tohs Augļus eedabbuht
kas Deewa preekścha^ parei§i irra ne §trahda Deewa Taiśnibu Tapehz
bet weens pats Deews kas §trahda wiśśas Leetas eekśch wiśśeem
pee Puķķehm Lauka^ ka` tahs aug Tahs ne §trahda neds
kas eekśch mums §trahda tam paścham irr Gohds eekśch tahs Draud§ibas
czittz §trahda to czittz §trahda §cho Śawu nabbagu Dweh§śel
czittz §trahda to czittz §trahda §cho Śawu nabbagu Dweh§śel
jeb tu ghann Eek§chan tawas buh§chanas §tippre §trahda Vnd darri
Apdohma jehle to wi§śu Neddeļu zaur tu §trahda ka tu
peeluhds Deewu śirrdighe §trahda ticku§che und titzi §tippre

 

 

1 2

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015