Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: §tarrpan
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

gir §tarrpan teems Ļaundarritayeems laghadietz Vnd
to wi§śu §tarrpan kattrahms by Maria Maddaļa vnd
runnaya §tahweya JE§us patz widdu §tarrpan teems vnd śatziya vs teems Meers gir ar jums Bett
vnd d§iewoyeeta labbe §tarrpan teems Paggaņeems
weens §tarrpan jums jautha
śehdeyahß vs ick=kattru §tarrpan teems vnd wi§śi tappa
tu tohpi mohzietz Vnd parr to wi§śu gir §tarrpan mums
ba§nizaskungi vnd Raxtemahzetayi vnd tee Prahwaki §tarrpan teems Ļaudeems ghadaya ka tee to Nokautu
widdu §tarrpan teems vnd
winja Eenaideneex vnd śehya nicknu Sahl §tarrpan teems Quee§cheems vnd ghaya noh§t Kad nu ta Sahle
Bett kattra §tarrpan teems Ehr§cheems kritta
weena Śeewa §tarrpan teems Ļaudeems śawu
kas raxtietz §tahw Tas girr §tarrpan teems Ļaundarritayeems
to Swe§§cheneeko Vnd tas ißpauda §tarrpan wi§śeems
Walldi §tarrpan taweems Eenaidneekeems
6 Tas Śohdies §tarrpan teems Paggaņeems Tas leelus
winja Wahrdu Darrait §innamu §tarrpan teems Ļaudeems
6 Tas śohdies §tarrpan teem Paggaņeem Tas leelus
Kungam ißśautzeeta winņa Wahrdu Darrait §innamu §tarrpan teem Ļaudeem winņa Darrbu
darra bett wings tohp §tarrpan teems Mahzetajeems attra§ts
nahze winja Eenaideneex und śehja nicknu Sahl §tarrpan teem Quee§cheem und ghaja noh§t Kad
śehja nicknu Sahl §tarrpan teem Queeścheem und ghaja
kļuh§t attra§ti §tarrpan teems Chri§titeems Ļaudeems bett mas
Kahrdena§chanas laika` tee nokriet Bett kattra §tarrpan teems Ehr§cheems kritta gir tee kattri to
śacka Wings by §tarrpan Swähreems Taß Ewangeli§ts
weena Śeewa §tarrpan teems Ļaudeems śawu
widdu §tarrpan śaweems Mahzekleems und tahß aiß=ślähktas
§kreijam §tarrpan tahms Ahweems tad eeśahk taß śaukt täck
nhe weens §tarrpan jums jautha
Vnd par to wi§śu gir §tarrpan mums unnd
und Raxtemahzetaji unnd tee Prahwaki §tarrpan teem Ļaudeem ghadaja ka tee to nokautu und nhe
d§iewo Tu d§irrdi ka Deewam §chähl leels Willts §tarrpan
Chri§to leelu kaunu darriet Vnnd weens §tarrpan teems
§tarrpan teems Raxtamazetajeems runnaja śawa`
katters śacka Wings gir §tarrpan teem Ļaundarritajeem
by nahku§chas unnd red§eja to wi§śu §tarrpan kattrahm by Maria Maddaļa und Maria ta ma§a
Wings gir §tarrpan teem Ļaundarritajeem lahghadietz
by nahku§chas unnd red§eja to wi§śu §tarrpan kattrahm by Maria Maddaļa und Maria ta ma§a
par Kappeni to Śwe§§cheneeko Vnd tas ißpauda §tarrpan wi§śeem kattri eek§chan Jeru§alemes d§iewo
Mälus runna vnd kaß Bahränu §tarrpan Brahļeems darra
eß zaur Skaddrinyeems vnd luhkoyohß §tarrpan teems Weentee§śigheems
7 Vnd nomanniju §tarrpan teems Bährneems
tahß d§iewibas §tarrpan teems
Mannteneekeems vnnd §tarrpan teems Brahleems to Manntibu iß=dalließ
neds §tarrpan teems willtigheems
19 Nhe e§śi §tarrpan teems D§ehreyeems
vn~ tohß Nhebehdneekus §tarrpan teems
gir zittade §tarrpan teems Ļaudeems

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015