Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: §tarrp
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

tam ghaddiyahß §tarrp Släppkaweems tee ißwillka
cheems trimm to Tuwaku 䧜am biyu§chu tam kattram §tarrp Släppkaweems ghaddiyahß Tas śatziya
Es äßmu biyis bähdahß Vhdeny bähdahß §tarrp Släppkaweems bähdahß §tarrp Juddeems bähdahs
Släppkaweems bähdahß §tarrp Juddeems bähdahs
Släppkaweems bähdahß §tarrp Juddeems bähdahs §tarrp Paggaņeems bähdahß eek§chan Pillims bähdahß
Tuxne§śy bähdahß vs Juhri bähdahß §tarrp nhevstitzammeems
ai nhe kahtz §lappyums by Vnd czitta kritta widdu §tarrp teems Ehr§cheems vnd tee Ehr§chi vsdiega lieds
Ägyptes=Semmes brauzis Vnnd gir pehtz tee Ägypteŗi §tarrp ziteem śaweem Deeweem irr weenu Jumprawu und ween
Sahl §tarrp labbu Śähklu Nackty śehja apraxta
Sahl Kohkaļas Mahrnakas und zittu ślimmu Śähklu §tarrp Quee§cheem bahr§tiet ghribbädams to labbu Śähklu
Wälls us Deewa Lauku §tarrp §chkie§teem Queścheem
nicknu Sahl §tarrp teem Queeścheem śehjis und noh§t ghajis
Lauku §tarrp to labbu §chkie§tu Labbibu bahr§titu ghribbädams
tohß §tarrp teem Wall§tas=Bährneem Wings usmohdena und
zeļļ Beßdeewighus Ļaudis widdu §tarrp teem Deewabijatajeem
tohp alla§ch §tarrp Deewa Bährneem attraśti Bährni tahß
Garrs widdu §tarrp teem labbeem Queeścheem taß gir §tarrp
Garrs widdu §tarrp teem labbeem Queeścheem taß gir §tarrp teem Deewa=Bährneem unnd Titzigheem śawu nhe§chki
weenu nicknu Sahl pehtz ohtru §tarrp §chkie§tem Queeścheem śehje
Eenaideneex Bleh§chus §tarrp Deewa=bijatajeem bahr§tijis und
Wings śeh śawu nicknu Sahl §tarrp teem §chkie§teem
labbe ap§kattiteeß ka taß Eenaideneex §tarrp Deewabijatajeem
kritta widdu §tarrp teems Ehr§cheems und tee Ehr§chi
auxti Kunghi §tarrp teem Juddeem śawus Ba§nizas=Kunghus
ka Jo§eps darrija taß d§iewoja §tarrp teem Egypteŗeem tee by
kad Wings widdu §tarrp teem ee=§tahjeeß by Es äßmu
ws leels Konings unnd manns Wahrds gir breeßmiegs §tarrp teem Paggaņeem Winja Wahrds gir ghodiegs
adbilldeht §tarrp wi§śeem winja Śwähteem nhe gir
gir tohß Ghrehzeneekus śwähtus darriet §tarrp kattreem
§taigha und ee=raugha śchinny jeb zitta Dohbeh §tarrp Kahpo§teem
Lohkeem und §tarrp zittu Deewa Dahwanu kahdu Nahtru
augh §tarrp to labbu Sahl §tarrp ghohdigheem Deewabijatajeem
augh §tarrp to labbu Sahl §tarrp ghohdigheem Deewabijatajeem
baggahtz Deews und Kunngs ißdalla śawus Dahwanus §tarrp teem Zillwäkeem Wiß kaß mums gir laid leels
ghribbätu ißghehrbt und tha §tarrp ghohdigheem Ļaudeem läppoht
und tam ghaddijahß §tarrp Śläppkaweem tee ißwillka
kattram §tarrp Śläppkaweem ghaddijahß Taß
nhe ka Deewam Tapehtz 䧜am mehß nu ghaddiju§cheeß §tarrp teems Elleß Śläppkaweems tee gir mumß to krahßnu
Konings Dawid räds weenu Engeli §tahwam §tarrp Debbeß und
tanny pa§§cha` Nackty ghulleja Pehters §tarrp diweem Kaŗŗa=Wiereem
mielighe bett §tarrp tuhxtoścheems mohke weenam titzi
weens Widdetais gir §tarrpa Deewu unnd §tarrp Zillwäkeems
Duhmi zeļļahß §tarrp Wieru unnd Śeewu Bährni ar Wätzakeems
by §tarrp teem buht no kuŗŗeem taß Konings Dawids śacka
no kattru taß Kungs JESVS runna taß ghaddijahß §tarrp Śläppkaweem tee ghribbeja to §chkie§te nokaut ko
litzis Tha gir tahda Sieme tahß Śalied§enaśchanas §tarrp śöw und mums ka Wings to Pa§śaul nhe ghribb wairs
beß Ghräkeem 䧜ohtz Red§i śacka Jobs patz §tarrp Deewa
§tarrp winja Śwäteem nhe gir nhe weens beß Wainas
Kacklu lau§t by ghaja wings widdu §tarrp śaweem Enaidneekeem
auk§cham §tarrp Semm und Debbeß und leek to kahrt §tarrp
auk§cham §tarrp Semm und Debbeß und leek to kahrt §tarrp diweem Śläppkaweem weenu py labbahß ohtru py

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015