Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: §tarpan
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Ka taß §tarpan teem Laweem śehdeya
und par karr§tu Milä§tibu §tarpan mums wi§śeem
Kad taß §tarpan teem pleh§śigeem Swähreem śehdeya
13 Ta Apślehp§chana tha Kunga gir §tarpan teem kattri
Zion Walldi §tarpan taweem Eenaidneekeem
Śak śawu §tarpan Kas tas buhß Halle Halleluja
vnd Sydon nahze tas py to Galileero Juhri widdu §tarpan teems E§cheems to deßmitto Pilo Vnd tee
tee Vnd weens §tarpan teems weens Raxtamazetais
töw peedohti Vnd raugi czitti §tarpan teems Raxtamazetayeems
uh§chigus Wahrgus §uhtiyis to gharŗu §chauru Semm §tarpan teems diweems Juhreems eek§chan Achaia ißrackt Tr
vnd prahtiex Ba§nizaskunx §tarpan teems Juddeems vnd
gribbu es töw teickt §tarpan teems Paggaņeems vnd tawam
gir Vnd taß Wahrds tappa Mee§śa vnd d§iwoya §tarpan mums Vnd mehs red§eyam winja Ghodibu
Brynumus vnd leelas Symes §tarpan teems
ae Barachia Dähla kattri juhß e§śeeta nokahwu§chi §tarpan to Ba§nizu vnd Altari Pattees es śacku
weena Walloda §tarpan teems Brahļeems
Bährns gir nhe gir §tarpan to vnd Kallpu kahda
wi§śus Auxtus Ba§nizas=Kungus vnd Raxtamahzetayus §tarpan teems Ļaudeems vnd ißklau§śiya no teems
nheneekade ta ma§aka §tarpan teems leeleems Kungeems
Deenahm attradde tee to Ba§niza` śeh§choht widdu §tarpan teems Mahzetayeems ka tas tohß d§irrdätu
gir ta Leelaka §tarpan teems
nhe gir ghanne Mai§es §tarpan teems ka ick weens
Mai§es vnd diwi Siwis bett kas gir tas §tarpan tick dauds ļaudeems Bett JE§us śatziya darraita k
vnd Raxtemazetayi vnd tee Wätzaki §tarpan teems Ļaudeems tha Auxta Ba§nizas=Kunga Namma
nhe kļuhß kahtz Dumpis §tarpan teems Ļaudeems
Bahr§chana §tarpan teems kattram winjo §tarrpa by
vnde the tre§§eey ßouwan §tarpan kas nowhel
Emmahus Vnde the runnaye §tarpan ßöw no
kad the ta runnaye vnde apyoutayas ßouwan §tarpan §teytczes ßöw Je§us py tems vnde
kada gyr ta Wallode kattre yuus §tarpan yums
vnde ßatcy vs tho E§tu wens §tarpan tems Swe§§chennekems
Vnd ßatcy §tarpan ßöw nhe dedtcze mu§§a
Radde Abraham vnde kattre §tarpan yums
wueddon §tarpan thems vnd ßatcy vs tems
no loune vnde pamme§§chenne thös greekes §tarpan wue§§ems loudems vnde eßaackt exkan Jeru§alem
buu§chenne §tarpan tems Paggane loudems ka
ßouwan §tarpan kas gir tas ka thas vs mums
ßatcy vs tems Juus abyoutayetes §tarpan yums
täs gir wueddon §tarpan yums egays kattre yuus
vnd neewens §tarpan yums youtha man kur
Beth kad ßöw wens §tarpan yums czerre thas
Beth pär wue§§ems lethems thurreth §tarpan yums wene kar§tige myle§tibe
E§§et mayotaye §tarpan yums bes kurne§chen
yckwene §tarpan thems vnde tappe wue§§e puelne to
vnd tappe §tarpan ßöw j§truzenate ae§to yckwens
ßatcy §tarpan ßöw Rougeth nhe gir §che wue§§e
BEth tur by wens Czilwhex §tarpan tems
wuerßenex §tarpan tems Judde loudems tas
vnde tu thope moetcytz Vnd pär to wue§§e gir §tarpan mums vnde yums wena lela §tarpybe ka te
ßatcy katters Czilwhex gir §tarpan yums kattram

 

 

1 2 3 4

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015