Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: §tarpa
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

jums leela §tarpa ka tee kattri ghribbätu no §chennenes
und śatzija Leels Proweets muh§śo §tarpa gir
tha peedärram mehs wehl §tarpa teem no kattreem taß Apu§tuls
winjo §tarpa śamaitatam kļuht
6 Vnd kad d§eeßmus d§eed tad nhe pluk§chke §tarpa vnd taupi
kahtz Wätz runna nhe §tarpa jaukteeß
Propeets muh§śo §tarpa gir pazehlees vnd Deews gir
cham ick=kattris ar śawu Tuwaku ai§to mehß muh§śo §tarpa 䧜am Lohzekļi Dußmoyeeta vnd nhe ghräkoyeeta
pilli Gharru vnd runnayeeta juh§śo §tarpa no d§eeßmeems
hrdu muh§śa Kunga JE§u CHri§ti vnd e§śeeta juh§śo §tarpa paklau§śgi eek§chan Deewa biya§chanas
baggatige §tarpa mums lickt d§iewoht Vnd
dohd jums ka juhß weenprahtigi e§śeeta juh§śo §tarpa pehts Je§um CHri§tum ka juhß weenlied§ige ar
juh§śo §tarpa eghayis kattru juhß nhe pa§ie§taht tas
kattra man dohta gir ick=kattram juh§śo §tarpa ka
muh§śo §tarpa gir czitts czitta Lohzeklis vnd gir mums
weenadu Prahtu §tarpa weenotru Nhe ghadayeeta
Red§i es śuhtu juhs itt ka Awis Wilko §tarpa tapehz eśśeet guddri ka Tzuhśchkahs un bes Wiltu
Jo pehz ścho Laiku buhs peezi weena^ Namma^ śawa^ §tarpa Eenaida^ trihs prett diweem un diwi prett trim
Tad śazzija tee śawa §tarpa laid mehs tohs ne isdallam Gabbaleem bet pahr tee
un Brihnumeem un Sihmehm ka Deews zaur wiņņu juhśu §tarpa irr darrijis itt ka juhs paśchi to §innat
DSimtas Ahbra`a`ma un juhs Deewabijatigi kas juhu §tarpa irr jums irr tas Wahrds śchahs Pe§tiśchanas śuhti
Jo es eśmu apņehmees ko labb juhśo §tarpa §innaht bes ka JE§u Kri§tu un to paśchu Kru§ta^ ś
Lai ne weens śew paśchu peewiļļahs ja kas juhśo §tarpa śchķeetahs guddris eśśam śchinni^ Paśaule^ tas la
TAs tohp wiśśaśchki d§irdehts juhśo §tarpa Mauzibu eśśam un tahdu Mauzibu kas neds §tarp tee
ittin ka` tas eeśahzis bij ta` patt arrid§an juhśo §tarpa ścho paśchu Apdahwinaśchanu pabeigtu
§tarp teem Ļaudim bijuśchi itt ka` arrid§an juhśu §tarpa ne pateeśi Mahzitaji buhs kas śamaitadamas śweśch
Jo śchis Zilweks wiņņu §tarpa mahjoda`s irr ikdeenas śawu taiśnu Dwehśeli mohzi
Ja kas śchķeetahs juhśu §tarpa Deewam Kalpohts un ne walda śawu Mehli bet śawu Ś
Brahļi ja kas juhśu §tarpa no tahs Pateeśibas irr nomaldijees un weens to at
Dohd mums muhß §tarpa Brahļems buht
Kas Neśchķihk§tibas=Grehkus Śwaiņu §tarpa darr tam buhs tohs ar Kaklu atbildeht
tohpi arrid§an §tarpa eejaukts
Kad nelaulati Ļautiņņi śawa §tarpa Mauzibu d§enn tad buhs ikkurram no teem 40 Mahrku
Kas neśchķihk§tibas=Grehkus Śwaiņu §tarpa darr tam buhs tohs ar Kaklu atbildeht
Kadu neh§kie§tu Pretz §tarpa lickt jeb
widdu §tarpa teems Mahzetajeems kurr JE§u Chri§ti
śacku eß śawa` §tarpa §tah§ta taß Ewangeli§ts Lucas gir JE§us

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015