Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: §tarpa^
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Kas warr juhśo §tarpa^ śawam Augumam weenu Ohlekti peelikt jep tas tadeh
Jeb kurśch Zilweks irr juhśo §tarpa^ ja wiņņa Dehls to Mai§i luhd§ kas tam weenu Akmin
rus jeb Sidonas tee Brihnumi notikkuśchi kas juhśo §tarpa^ irr notikkuśchi tad tee jaw śenn buhtu no Grehkee
omannijis śazzija us teem Jkweena Wal§ts kas śawa^ §tarpa^ Eenaida^ tohp ta aiseet poh§ta^ un ikkatrs Pilsśa
et poh§ta^ un ikkatrs Pilsśats jeb Nams kas śawa^ §tarpa^ Eenaida^ ne warr pa§tahweht
o Debbes ar no Zilwekeem bet tee apdohmajahs śawa` §tarpa^ un śazzija Ja mehs śakkam no Debbes tad śazzihs w
ad tee Semneeki to Dehlu red§eja śazzija tee śawa^ §tarpa^ Śchis irr tas Mantas=Nehmeis Nahzeet nokaujam meh
irr no tha Praweeta Tee irr mannahs Drehbehs śawa^ §tarpa^ isdallijśchees un pahr manneem Śwahrkeem Kauliņus
Un tee istruhzinajahs wiśśi ta ka tee śawa^ §tarpa^ apjautajahs śazzidami kas tas irr kahda irr śchi
Un ja kahda Wal§tiba śawa^ §tarpa^ Eenaida^ tohp tad ta Wal§tiba ne warr pa§tahweht
Un tee isśabihjajahs ļohti` un śazzija śawa^ §tarpa^ Kas tas tahds jo tas Wehjśch un ta Juhŗa tam pakl
Śchi no JE§us d§irdejśi nahze Ļau§cho §tarpa^ no pakkaļenes un aiskahre wiņņa Drehbehs
Un tee dohmaja śawa^ §tarpa^ śazzidami tas irr tapehz ka mums Mai§es newaid
tohs Ko juhs eśśaht apjautajuśchees us Zeļļu śawa^ §tarpa^
Bet tee zeete kluśśu jo tee śawa^ §tarpa^ bij bahruśchees us Zeļļu kurśch tas Prahwakajs eś
Turrajt eekśch śewim Śahli un eśśeet meerigi śawa^ §tarpa^
Bet tee wehl wairak pahrbihjajahs un śazzija śawa^ §tarpa^ kas tad warr Deewa Wal§tiba^ nahkt
Bet ta ne buhs juhśo §tarpa^ buht bet ja kas no jums grib leels tapt lai tas i
Un tee dohmaja śawa` §tarpa^ un śazzija Ja mehs śakkam no Debbes tad śazzihs w
Bet tee paśchi Dahr§neeki śazzija śawa^ §tarpa^ Śchis irr tas Mantineeks nahzeet nokaujam mehs to
Un śazzija śawa^ §tarpa^ kas noweļļ mums to Akmini no tha Kappa Durwim
hees Śtah§tus śarak§tiht no tahm Leetahm kas muhśo §tarpa^ itt teeścham notikkuśchahs irr
s Debbeśim braukuśchi bija śazzija tee Ganni śawa^ §tarpa^ Eima tad nu uhs Betlemi raud§iht kas tur notizzis
tad usgahje Jsbailes wiśśeem un tee runnaja śawa^ §tarpa^ kohpa^ śazzidami Kahds Wahrds tas irr Jo wiņśch a
e tappa Trakkuma pilni un śarunnajahs kohpa^ śawa^ §tarpa^ ko tee JE§um darritu
un teize Deewu śazzidami Leels Praweets irr muhśu §tarpa^ zehlees un Deews śawus Ļaudis peemeklejs
r juhśu Tizziba bet tee bihdamees brihnijahs śawa^ §tarpa^ śazzidami Kahds irr śchis Ka wiņśch arri teem Weh
s uhsņem to kas manni śuhtijis irr Jo kurśch juhśu §tarpa^ tas ma§akajs irr tas pats buhs leels
Eita luk es śuhtu Juhs ka Jehrus Wilku §tarpa^
Un wiņśch śazzija uhs teem Kuŗŗam juhśu §tarpa^ irr Draugs un tas no=eetu pee to Nakts=widdu^ un
Un kuŗŗu Tehwu juhśu §tarpa^ luhd§ tas Dehls Mai§i kas tam Akmini dohs jeb arr
omannijis śazzija us teem Jkweena Wal§ts kas śawa^ §tarpa^ Eenaida^ tohp ta poh§ta^ aiseet un Nams uhs Nammu
Ja tad tas Śatans arri śawa^ §tarpa^ Eenaida^ ka warr wiņņa Wal§tiba pa§tahweht Tapehz
aud§ tuhk§tośchi Ļau§chu ta` ka arrid§an tee śawa^ §tarpa^ weens ohtru śaminnahs tad eeśahze JE§us us śaweem
Un kas juhśu §tarpa^ warr peelikt śawam Augumam weenu Ohlekti behdadam
śazzija Tu Leekuli Blehdneeks neģģi ikkatrs juhśu §tarpa^ atraiśa Wehrśi jeb Eh§eli Śwehdeena^ no Śilles un
atbildeja wiņśch un śazzija us teem Kas irr juhśu §tarpa^ kam śaws Eh§elis jeb Wehrśis eekriht Akka^ un wiņ
Jo kas irr juhśu §tarpa^ kas weenu Tohrni gribb ustaśiht un ne apśeh§chahs
Kurśch Zilweks juhśu §tarpa^ kam śimts Awis irr un ja tas weenu no tahm pamett
jahs bet Deews nolemm juhśas Śirdis jo kas Zilweku §tarpa^ aug§ts irr tas irr Negantiba preekśch Deewa
Un kuŗŗam juhśu §tarpa^ irr Wahrgs kas wiņņam aŗŗ un ganna kas tam kad ta
Bet tee śadohmajahs śawa^ §tarpa^ śazzidami Ja mehs śakkam no Debbes tad wiņśch śaz
Bet tee Semneeki wiņņu red§edami śarunnajahs śawa^ §tarpa^ śazzidami Śchis irr tas Mantas=Ņehmeis nahzeet no
n śazzija Ņemmeet to paśchu un dalleetees to juhśu §tarpa^
Un tee eeśahze śawa^ §tarpa^ apjautatees kurśch jelle wiņņu §tarpa^ tas eśśoht
ahze śawa^ §tarpa^ apjautatees kurśch jelle wiņņu §tarpa^ tas eśśohts kas to buhtu darrijis
Un tur zehlehs Bahrśchana wiņņu §tarpa^ kuŗŗu §tarp wiņņeem bija par to aug§tako turreht
Bet juhs ne ta` Bet tam wiśśu Aug§takam juhśu §tarpa^ buhs buht ka tam Semmakam un tam Leelakam ka kahd
Neģ tas kas pee Galda śeh§ch tomehr es eśmu juhśu §tarpa^ ka kahds Śullainis
otikt śazzija uhs wiņņu Kungs buhs mums ar Sohbinu §tarpa^ śi§t

 

 

1 2 3

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015