Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: §tarp
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

in luhkojohs §tarp teems Nejehgeems
§tarp teem Ģeķķeem
§tarp teems Gudreems d§ihwohs
netikleems Behrneems in §tarp
§tarp teem Śpehzigeem
§tarp teem kas wiņņam
19 Ne eśśi §tarp teems D§ehrejeems
§tarp teem Zilwekeem śakrah§ta
in to Ķehniņu in ne jauzees §tarp teem
to Bleh§chu neds §tarp teem
tas zittadi pahrgree§chahs §tarp teems
in tohs Ubagus §tarp teems
30 Tas Lau&e& śpehzigs §tarp
Bahrśchanu §tarp Brahļeem
juhß ka Awis widdu §tarp teem Willkeem Brahlis Brahli lix
illtas ka Ballo§chi Ai§to ihten ka taß Kungs Je§us §tarp tahm
Widdetais §tarp Deewu und Zillwäkeem taß gir
Tyri unnd Sydon unnd nahze attpackaļļ §tarp tahms E§chams
tick labb ka ohtram Labbs Draugs buht Nu by §tarp Deewu
6 Ar ick kattru Czillwäku d§iewo mylige bett §tarp tuhxto§cheems
in par kar§tu Mihla§tibu §tarp mums wiśśeem zaur Je§u Kri§tu tawu
8 To Danjeļu Deews arri ne aismirśa kad tas §tarp teem Lauweem
Ar Lehnprahtibu §tarp mums miht taws Ugguns ne laid muhs apriht
Wal§ts in wiņ§ch walda §tarp teem Paganeem
Kunga irr §tarp teem kas to
Deews Laid §tarp teem Paganeem
waldi §tarp taweem Eenaidneekeem
6 Tas śohdihs §tarp teem Paganeem
§innamu §tarp teem Ļaudim
s luhd§am nahz ak JE§us Kri§t Śchi^ śwehta^ Laika^ §tarp mums
8 Pee Danjeļu mehs to red§am kad tas §tarp teem Lauweem śehdeja
ajs wiśśus Aug§tus=Pree§teŗus un Rak§ta=Mahzitajus §tarp teem Ļaudim isklauśija wiņśch no teem Kur Kri§tum
n tu Betleme Juddo=Semme^ tu ne ka` eśśi ta Ma§aka §tarp teem Leeleem Kungeem no Juda Jo no tewim buhs man
un d§eedinadams wiśśu Neweśśalibu un wiśśu Wahjibu §tarp teem Ļaudim
ibas un d§eedinadams wiśśu Śehrgu un wiśśu Wahjibu §tarp teem Ļaudim
Bet zitta kritte §tarp teem Ehrścheem un tee Ehrśchi usdihge un apmahze
Bet kas §tarp teem Ehrścheem śehts tas irr tas kas to Wahrdu d§
oht nahze wiņņa Eenaidneeks un śehje niknas Sahles §tarp Kweeścheem un gahje noh§t
a irr lihd§a Raugam ko weena Śeewa ņehmuśi śajauze §tarp teem Puhreem Milto teekams wiśs śaruhge
aizinaja weenu Behrnu pee śewim un wedde to widdu §tarp teem
ahlis pretti tew grehko tad eij un pahrmahzi wiņņu §tarp tew un wiņņu śewiśchki` kad wiņśch tewi klauśa ta
Bet §tarp jums ta` ne buhs buht bet ja kas no jums gribb le
Un ja kas §tarp jums gribb wiśśu leelakais buht tas lai tohp juhś
Un weens §tarp teem weens Bauślibas Mahzitais to kahrdinadams ja
kariśa Barakiśa Dehla kuŗŗu juhs eśśaht nokawuśchi §tarp Ba§nizu un Altari
ee=Pree§teŗee un Rak§ta=Mahzitajee un tee Wezzajee §tarp teem Ļaudim tha Aug§ta Pree§teŗa Namma^ kam Kaiwa
zzija Śwehtko^s ween ne ka ne kahds Dumpis zeļļahs §tarp Ļaudim
Un zits kritte §tarp teem Ehrścheem un tee Ehrśchi usauge un nomahze t
Un kas §tarp teem Ehrścheem śehti irr śchee kas to Wahrdu d§ir
iņśch kad tas śehts tohp Semme^ tas wiśsma§aks irr §tarp wiśśas Śehklas wirs Semmes

 

 

1 2 3 4

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015