Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: §kreen
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

40 No mann §kreen dauds Vppites dahr§ohs ka to Vhdeni ewäddina
Tahs Attraitnes A§śaras ghanna no Waigu §emmeh no §kreen 19 Bett tahs śautz vs auxtu prettie to katters ta
15 Vnd tahs Paddebbe§śis liddinayahs ka te Puttni §kreen 16 Wings darra czaur śawu §päku tohs Paddebbe§śis
19 Vnd ka tee Puttni §kreen ta ghro§ahs śöw tee Wehyi vnd
Spahrnuß ka kahds Ehrgliß vnnd §kreen prett Debbeß
27 Śi§śeneems nhe gir Konings tomähr §kreen te pa Pullkeems
tew muh§chigs Deewiņ ween Wiņņa noślahpuśi §kreen Ak kad tahda^
2 Tee Pulku Pulkeem §kreen Tu tohs warr waldiht ween Tee
Mums wirśu §kreen ne buhdams glehws Tas breeśmigs Ļau§chu=Kawejs
Pee mihļa Deewa ween Es behdigs Zilweks §kreen Wiņ§ch śew ka`
Śirds pehz Je§u ween Śew lau§chahs in pee wiņņa §kreen 8 Eekśch manna Kunga Bedrites Ar Nopuhtahm no§che
śazzidams us wiśśeem teem Putneem kas Debbes widdu §kreen Nahzeet un śapulzenajeetees us to Wakkar=Ehdeni t
Mums wir§§u §kreen nhe buhdams Glehws
śaderrejuścheeß tee ett ja tee §kreen no weenu Ghräku ohtra` ka
Zihrwulis nhe §kreen wehl tick ļohte auxte
D§irrxteles §kreen auk§cham
wings ar Wähdäru lai§ch §kreen A§śina=śährgha
ka Beßdeligas §kreen Śauleh iß=§teepuścheeß gho§aht tohß
16 Jo wiņņu Kahjas §kreen us
Winjam ar Schkähpu Śahnohß tudeļļ iß §kreen śawahde A§śinis und śawahde Vhdens Taß gir parlee
mieļi Draughi kaß gir muh§śa D§iewiba Zick dries §kreen tha prohjam Deews leek tohß Zillwähkus tick peepe

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015